miercuri, 2 noiembrie 2011

CONSILIUL DE COORDONARE A FILIALELELOR SCMD ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI JUDETULUI ILFOV

PROTOCOL DE CONSTITUIRE

În conformitate cu prevederile Art 28(1) din Statutul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere, care prevede posibilitatea înfiinţării de filiale, organizaţii judeţene (respectiv municipală, pentru Bucureşti), precum şi urmare a consensului exprimat de către toţi preşedinţii filialelor din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu ocazia şedinţei de cooperare a acestora, desfăşurată în data de 17 august 2011., s-a decis constituirea Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, structură unitară la nivelul Capitalei, fără personalitate juridică şi fără a aduce atingere filialelor de sector şi a judeţului Ilfov.

1. MOTIVAŢIA NECESITĂŢII CONSTITUIRII ACESTEI STRUCTURI

În urma analizelor desfăşurate la nivelul preşedinţilor de filiale din Mun. Bucureşti

şi jud. Ilfov, privind problemele fundamentale care afectează atât capacitatea cât şi, în oarecare măsură, credibilitatea mişcării noastre sindicale la nivelul Capitalei, au rezultat o serie de probleme, care trebuiesc urgent rezolvate, printr-un efort comun şi coordonat. Aceste probleme constituie motivaţia necesităţii constituirii Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov , respectiv:

I. Posibilitatea coagulării acţiunii colective a membrilor de sindicat (motivaţie)

• Modul de acţiune a fost şi este lipsit, în nenumărate situaţii, de coerenţă şi unitate.

• Agendă neclară la nivelul filialelor, ceea ce a condus la o motivare scăzută a membrilor de sindicat.

• Mişcarea sindicală la nivelul Capitalei a fost şi este fragmentată şi lipsită de capacitatea de agregare a acţiunii colective pentru urmărirea beneficiilor comune.

• Capacitatea de a reprezenta interesele pe plan local, difuză.

• În condiţiile în care fiecare filială va dori să-şi maximizeze beneficiile şi să-şi rezolve propriile probleme numai în plan local, fără a lua în calcul beneficiile şi revendicările celorlalte filiale, vor apărea efecte negative ale acţiunii sindicale, iar rezultatul final s-ar putea dovedi mai prost decât cel aşteptat.

II. Manifestarea unei atitudini proactive şi nu doar reactive în modul de acţiune faţă de situaţii şi evenimente(motivaţie)

• Proiectarea şi implementarea unui sistem de identificare, analiză şi prioritizare, unitar a temelor de interes pentru membrii de sindicat, faţă de situaţii şi evenimente din administraţia publică şi în general din societate, situaţii care dacă nu sunt contracarate la timp afectează sau influenţează activitatea, drepturile sau nivelul de trai al membrilor de sindicat.

• Să se cunoască bine, să se folosească la timp şi eficient apărarea drepturilor legal dobândite..

• Profesionalizarea demersului sindical la nivelul Capitalei, prin creşterea capacităţii de expertiză, negociere şi dialog la toate nivelurile şi cu toate structurile, în mod unitar , cu beneficii maxime.

• Crearea unui sistem educaţional capabil să răspundă nevoilor de pregătire a liderilor de filiale şi tuturor militanţilor sindicali, prin organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe sau training-uri municipale.

III. Promovarea unei imagini profesioniste, implicate şi competente la nivelul Capitalei precum şi consolidarea filialelor prin (motivaţie)


• Încetăţenirea şi aplicarea continuă a sistemului de informare reciprocă între organele centrale de conducere (Comitet Director) şi membrii. (La acest moment, datorită numărului mare de filiale, atât în Bucureşti cât şi în teritoriu, nu funcţionează operativ şi viabil acest sistem)

• Evaluarea permanentă a activităţii şi poziţiei filialelor, a evoluţiei acestora şi a numărului de membrii şi stabilirea corectă a priorităţilor de acţiune unitară la nivel Capitală.

• Cooperarea (colaborarea) cu factorii din sfera politică şi ai societăţii civile la nivel municipal, pentru elaborarea şi adoptarea de acte normative specifice.

• Realizarea unei identităţi vizuale mai pronunţate a SCMD la nivelul Capitalei, prin distribuirea unor materiale de promovare cu interesele noastre, tipărirea unor pliante de prezentare, editarea unui buletin informativ periodic care să sintetizeze principalele aspecte din activitatea filialelor, aplicarea de politici preventive la nivelul filialelor şi a Capitalei prin consultare şi informare permanentă, organizarea de conferinţe de presă pe teme de interes sindical.

IV. Atragerea resurselor financiare

• Asigurarea unui control propriu privind cheltuirea fondurilor, prin hotărârile birourilor operative şi nu prin impunere de la nivelul Departamentului Economico - Financiar.

• Identificarea unor resurse financiare suplimentare / alternative necesare îndeplinirii obiectivelor SCMD la nivelul Capitalei.

• Realizarea unui sistem de proceduri interne unitare, cu aplicabilitate în toate ariile de activitate ale filialelor.

• Perfecţionarea reglementărilor financiar-contabile ale filialelor, stabilirea de termene şi consecinţe în cazul nerespectării acestora.

V. Realizarea concordanţei dintre hotărârile de la nivel local cu cele de la nivel central

• Soluţionarea problemelor privind neînţelegerea faptului că filialele sunt constituite la nivel sectoare, nu cartiere sau zone din Bucureşti şi nu pe cartiere militare sau colegii electorale.

• La nivelul filialelor este clar stipulată modalitatea de adoptare a hotărârilor dacă la o adunare generală nu se întruneşte majoritatea.

• Nu implică modificări structurale la nivelul SCMD.

• Se va asigura implicarea departamentelor în respectarea hotărârilor CD privind sprijinirea filialelor în soluţionarea problemelor proprii.

• Înţelegerea faptului că existenţa unui cont propriu al SCMD şi a subconturilor la nivel filială înseamnă cheltuirea fondurilor filialelor numai cu aprobarea birourilor operative iar la nivel naţional numai cu aprobarea CNR (cel care aprobă bugetul anual).

2. ORGANIZARE, ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ALE STRUCTURII

1) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, este organizat şi format în baza Acordului de Colaborare semnat de către preşedinţii tuturor filialelor constituite la nivelul Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov

2) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov format din preşedinţii filialelor din Bucureşti şi jud. Ilfov, care au şi calitatea de vicepreşedinţi, este condus de un preşedinte ales din rândul acestora. Consiliul de Coordonare va avea un secretar cu un secretariat format din 1-3 persoane, nominalizaţi de către membrii Consiliului.

3) Filialele de sector şi din Jud Ilfov îşi păstrează entitatea, atribuţiile şi competenţele ce le revin prin Statut şi ROF, precum şi procedurile interne de lucru stabilite la nivelul fiecărei filiale.

4) La baza funcţionării Consiliului de Coordonare stă principiul respectului reciproc şi al încrederii depline, părţile obligându-se să asigure o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor obţinute.

5) Acţiunile care urmează să se desfăşoare vor fi planificate, organizate, pregătite şi desfăşurate de comun acord în cadrul şedinţelor de coordonare.

6) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov participă la realizarea programelor de dezvoltare municipală şi judeţeană în domeniul economic, social şi cetăţenesc.

7) Sprijină organele municipale, politice şi administrative în acţiunile de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate de către acestea, precum şi cele care privesc interesele SCMD.

8) Acţionează consecvent pe plan local şi municipal pentru recunoaşterea SCMD, ca partener de dialog în relaţia cu instituţiile statului la nivel municipal, cu administraţia publică centrală şi locală.

9) Organizarea, atribuţiile şi competenţele de detaliu ale Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov vor fi redactate de către secretarul Consiliului şi aprobate în şedinţa Consiliului de Coordonare.

10) Consiliul de Coordonare este legal constituit prin votul majorităţii simple a membrilor birourilor operative ale filialelor din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.