Regulamentul de garnizoana

   CAPITOLUL I
 Principii generale
 
   Art. 1. - Regulamentul de garnizoana se adreseaza tuturor structurilor militare din sistemul national de aparare si stabileste regulile si principiile de desfasurare a activitatilor specifice pe linie de garnizoana.
   Art. 2. -
(1) Prin garnizoana, in sensul prezentului regulament, se intelege zona sau localitatea unde sunt dislocate permanent ori temporar mari unitati, unitati, comandamente, servicii, sectii, oficii, posturi, formatiuni si institutii militare apartinand sistemului national de aparare.
   (2) Limitele si categoria fiecarei garnizoane, precum si structurile militare incluse in perimetrul acestora se stabilesc astfel:
   a) de catre seful Statului Major General pentru Garnizoana Bucuresti si pentru garnizoanele de categoria I;
   b) de catre comandantii de divizie, pe linia subordonarii, pentru garnizoanele de categoria a II-a si a III-a;
   c) de catre comandantul esalonului superior al unitatii militare din garnizoana, cu aprobarea comandantului diviziei in a carei zona de responsabilitate se afla garnizoana, pentru garnizoanele unde unitatile militare existente nu intra in subordinea diviziei;
   d) de catre comandantii de divizie, cu aprobarea esalonului superior al unitatii militare al carei comandant are gradul cel mai mare, pentru garnizoanele unde exista unitati militare cu alta subordonare decat divizia.
   (3) Garnizoana primeste denumirea celei mai importante localitati din interiorul limitelor sale.
   (4) Clasificarea garnizoanelor se face in raport cu numarul si valoarea unitatilor militare cuprinse in interiorul teritoriului acestora, astfel:
   a) Garnizoana Bucuresti;
   b) garnizoana de categoria I - garnizoana pe teritoriul careia exista un comandament de divizie/similar si un numar variabil de mari unitati/unitati militare;
   c) garnizoana de categoria a II-a - garnizoana pe teritoriul careia exista un comandament de brigada/similar si un numar variabil de unitati militare;
   d) garnizoana de categoria a III-a - garnizoana pe teritoriul careia exista un comandament de regiment/batalion/divizion sau similare si un numar variabil de subunitati/formatiuni militare.
 
   Art. 3. -
(1) Intre garnizoana si autoritatile administratiei publice din interiorul limitelor sale se pot stabili relatii de colaborare in domenii de interes comun, fara a exista raporturi de subordonare.
   (2) Comandantul garnizoanei se subordoneaza comandantului/sefului care a delimitat garnizoana si care a semnat ordinul de numire a acestuia.
   (3) La invitatia autoritatilor administratiei publice locale, cu aprobarea esalonului superior, comandantul garnizoanei, comandantii/sefii unitatilor militare din cadrul garnizoanei sau inlocuitorii legali ai acestora participa la activitatile de interes comun desfasurate in garnizoana.
   Art. 4. - Diagrama de relatii a garnizoanei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
 
   CAPITOLUL II
 Conducerea garnizoanei
 
   SECTIUNEA 1
Conducerea activitatilor din garnizoana
 
   Art. 5. - Conducerea activitatilor din garnizoana revine comandantului garnizoanei.
   Art. 6. - In Garnizoana Bucuresti functioneaza Comandamentul Garnizoanei Bucuresti, ca structura apartinand Ministerului Apararii Nationale, iar pentru solutionarea problemelor specifice ale Ministerului Administratiei si Internelor functioneaza Comenduirea Garnizoanei Bucuresti a Ministerului Administratiei si Internelor, in baza unui regulament propriu de organizare si functionare.
   Art. 7. -
(1) Pentru conducerea principalelor activitati din garnizoana, precum si pentru adoptarea unor hotarari care privesc angrenarea in diferite activitati a efectivelor sau a unei parti importante a acestora, se constituie consiliul de garnizoana.
   (2) Consiliul de garnizoana este condus de comandantul garnizoanei si este format din loctiitorii sai prevazuti la art. 9, seful cercului militar, ofiterul de informare si relatii publice in garnizoana si consilierul juridic al garnizoanei. Pentru Garnizoana Bucuresti, din consiliul de garnizoana fac parte si reprezentanti ai directiilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale, statelor majore ale categoriilor de forte, comandamentelor de arma si ai altor structuri independente.
   (3) Secretarul consiliului de garnizoana este seful comenduirii garnizoanei; in Garnizoana Bucuresti, secretarul consiliului de garnizoana este loctiitorul comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, incadrat conform statului de organizare al Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.
 
   (4) Atributiile consiliului de garnizoana se stabilesc de comandantul garnizoanei/comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, in functie de numarul de structuri militare din compunerea garnizoanei, de dimensiunea, specificul, dispunerea geografica si de traditiile locale existente pe teritoriul garnizoanei.
   (5) Sedintele consiliului de garnizoana se desfasoara trimestrial si/sau ori de cate ori este necesar. La acestea pot fi invitati, dupa caz, in functie de problemele abordate, reprezentanti ai administratiei publice locale si alte persoane cu responsabilitati in cadrul garnizoanei.
   Art. 8. -
(1) Comandant al garnizoanei este numit militarul cu functia cea mai mare, apartinand Ministerului Apararii Nationale, iar la functii egale, cel mai mare sau mai vechi in grad.
   (2) Numirea comandantului garnizoanei o face comandantul diviziei in a carei zona de responsabilitate se afla garnizoana, cu acordul esalonului superior al unitatii militare al carei comandant are gradul cel mai mare, pentru garnizoanele unde exista unitati militare cu alta subordonare decat divizia.
   (3) Cand un comandant de divizie/similar urmeaza a fi si comandant al garnizoanei, numirea acestuia o face seful Statului Major General.
   (4) Comandantul Garnizoanei Bucuresti este comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, numit de seful Statului Major General.
   Art. 9. - In situatia in care intr-o garnizoana sunt dislocate structuri militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, comandantul garnizoanei apartinand Ministerului Apararii Nationale are cate un loctiitor al comandantului pentru fiecare dintre aceste institutii, anume desemnat de aceste structuri, care se subordoneaza pe linie de garnizoana comandantului garnizoanei.
   Art. 10. - Comandantul garnizoanei informeaza, in scris, autoritatile administratiei publice centrale/locale, toate structurile militare din garnizoana, precum si structurile de politie comunitara in legatura cu numirea sa in functie.
 
   Art. 11. - Atunci cand paraseste garnizoana pentru mai mult de 48 de ore, comandantul garnizoanei desemneaza, prin ordin de zi al marii unitati/unitatii militare de garnizoana, un inlocuitor, care, de regula, este loctiitorul sau seful de stat major al unitatii/marii unitati militare al carei comandant este. In Garnizoana Bucuresti, inlocuitorul este loctiitorul comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti si seful Comenduirii Garnizoanei.
 
   SECTIUNEA a 2-a
Atributiile persoanelor cu diferite functii pentru
activitatile de garnizoana
 
   1. Comandantul garnizoanei
   Art. 12. - Autoritatea si drepturile comandantului garnizoanei se exercita asupra tuturor structurilor militare in afara cazarmii, pentru activitati organizate pe linie de garnizoana.
   Art. 13. -
(1) Comandantul garnizoanei desemneaza prin ordin de zi pe unitate personalul cu diferite functii in garnizoana, cu exceptia celui stabilit prin statele de organizare, comunica gradul, numele si prenumele persoanelor desemnate tuturor structurilor militare din garnizoana la inceputul fiecarui an calendaristic si coordoneaza activitatea personalului desemnat.
   (2) Loctiitorii comandantului garnizoanei apartinand altor structuri decat Ministerul Apararii Nationale sunt nominalizati de aceste structuri la inceputul fiecarui an si comunicati comandantului garnizoanei.
   (3) Pentru conducerea activitatilor de garnizoana, comandantul garnizoanei desemneaza in subordinea sa nemijlocita, dupa caz, urmatorul personal:
   a) seful comenduirii garnizoanei;
   b) loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitatile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
   c) ofiterul cu mobilizarea in garnizoana;
   d) ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militara in garnizoana;
   e) ofiterul cu protectia informatiilor clasificate in garnizoana;
   f) ofiterul cu protectia civila in garnizoana;
   g) ofiterul cu operatiile in garnizoana;
   h) ofiterul cu logistica in garnizoana;
   i) ofiterul/subofiterul cu problemele de cazare a trupelor in garnizoana;
   j) ofiterul cu comunicatiile si informatica in garnizoana;
   k) comandantul poligonului de garnizoana;
   l) ofiterul cu educatia fizica militara in garnizoana;
   m) ofiterul de informare si relatii publice in garnizoana;
   n) preotul militar al garnizoanei;
   o) ofiterul financiar/contabilul-sef al garnizoanei;
   p) medicul garnizoanei;
   q) consilierul juridic al garnizoanei;
   r) ofiterul cu cercetarea penala speciala in garnizoana;
   s) ofiterul/subofiterul de politie militara in garnizoana;
   s) responsabilul cu activitatea de protectie a mediului in garnizoana;
   t) consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor.
   (4) Pentru indeplinirea atributiilor functiilor care nu sunt prevazute in statul de organizare al garnizoanei se desemneaza cadre militare si personal civil din unitatile militare din garnizoana.
   Art. 14. - Comandantul garnizoanei aproba, la propunerea sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, numarul si efectivul subunitatilor militare care asigura paza obiectivelor de garnizoana, documentele acestora, graficul cu randul la serviciul in garnizoana, precum si efectivele pentru deservirea obiectivelor de garnizoana, in mod echitabil, in functie de efective, cu acordul comandantilor de unitati militare.
   Art. 15. - Comandantul garnizoanei organizeaza si conduce nemijlocit activitatile de elaborare a Planului de mobilizare a garnizoanei, corelarea lui cu resursele existente, cooperarea cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor si cu autoritatile administratiei publice centrale/locale din zona de responsabilitate pentru asigurarea indrumarii resurselor in locurile de prezentare la mobilizare.
   Art. 16. -
(1) Comandantul garnizoanei, de regula, face parte din comitetul judetean/local pentru situatii de urgenta, respectiv din Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru Garnizoana Bucuresti.
   (2) Comandantul garnizoanei verifica anual fortele si mijloacele disponibile pentru interventie, conform situatiei inaintate de unitatile militare la Centrul National Militar de Comanda.
   (3) Comandantul garnizoanei coordoneaza interventia cu forte si mijloace in caz de atac asupra obiectivelor de garnizoana, cu exceptia interventiilor in eventualitatea unor atacuri teroriste.
   Art. 17. - Comandantul garnizoanei furnizeaza datele si informatiile necesare intocmirii si actualizarii monografiei economico-militare a judetului/municipiului Bucuresti, solicitate de catre compartimentele teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
   Art. 18. -
(1) In colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale/locale, pe baza ordinelor esaloanelor superioare, comandantul garnizoanei stabileste masurile ce trebuie luate pentru cazarea, hranirea si aprovizionarea trupelor aflate in trecere prin garnizoana, asigurarea cazarii si hranirii militarilor sositi in interes de serviciu, precum si pentru parcarea autovehiculelor. In acest sens, comandantul garnizoanei este obligat sa cunoasca permanent capacitatea de cazare si parcare din garnizoana.
   (2) Comandantul garnizoanei verifica, personal sau printr-un delegat, starea cazarmii/cantonamentului repartizate/repartizat unei unitati militare inainte de sosirea acesteia in garnizoana. La sosirea unitatii militare, il intampina pe comandantul acesteia sau trimite un ofiter delegat pentru a-l conduce la comandantul garnizoanei.
   (3) Comandantul garnizoanei, insotit de comandantul unitatii militare, verifica asigurarea conditiilor de cazare, dupa ce unitatea militara sosita a terminat dispunerea, si raporteaza despre aceasta comandantului esalonului superior.
   (4) Pentru Garnizoana Bucuresti, problemele privind asigurarea cazarii se rezolva prin Comandamentul Garnizoanei Bucuresti sau structurile de logistica ale Comandamentului logistic intrunit ori ale statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei.
   Art. 19. - Comandantul garnizoanei ia masuri pentru intretinerea monumentelor, placilor comemorative, a cimitirelor militare si a mormintelor eroilor din garnizoana, conform reglementarilor in vigoare, de comun acord cu autoritatile administratiei publice centrale/locale, indeosebi cu primariile.
   Art. 20. -
(1) Comandantul garnizoanei aproba Planul cu principalele activitati ce se desfasoara in garnizoana si Planul intrebuintarii de unitatile militare din garnizoana a obiectivelor de garnizoana si a bunurilor de interes comun si supravegheaza ca acestea sa fie folosite conform destinatiei lor.
   (2) Comandantul garnizoanei, de comun acord cu comandantii unitatilor militare din garnizoana, stabileste masuri pentru inzestrarea si buna functionare, dupa caz, a cercului militar, caminului de garnizoana, policlinicii militare de garnizoana, spitalului militar, popotei de garnizoana si a altor cladiri si instalatii de folosinta comuna din garnizoana.
   Art. 21. - Comandantul garnizoanei stabileste impreuna cu autoritatile administratiei publice locale zonele de siguranta ale poligoanelor in care se executa trageri, ale depozitelor de garnizoana si ale altor obiective militare, reglementeaza accesul cetatenilor in aceste zone, stabileste caile de comunicatie pentru deplasarea tehnicii militare, terenurile pentru instructie si exercitii, precum si perioadele cand pot fi folosite, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   Art. 22. - Comandantul garnizoanei indeplineste atributiile prevazute in Instructiunile privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din Ministerul Apararii Nationale.
   Art. 23. -
(1) Comandantul garnizoanei, de comun acord cu autoritatile administratiei publice locale:
   a) fixeaza programul diferitelor ceremonii militare ce se desfasoara in garnizoana, stabileste efectivele participante si ia masuri pentru prezentarea onorurilor militare; cand se constituie garzi de onoare mixte, stabileste, impreuna cu sefii unitatilor militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Justitiei, efectivele, tinuta, locul si perioada de timp pentru antrenamente si pentru ceremonie;
   b) aproba planificarea muzicii/muzicilor militare sau a trompetilor pentru activitatile desfasurate simultan in garnizoana.
   (2) In municipiul Bucuresti planificarea muzicii/muzicilor militare revine Serviciului muzicilor militare din subordinea Comandamentului logistic intrunit.
   Art. 24. -
(1) Comandantul garnizoanei asigura mentinerea permanenta a disciplinei militare in garnizoana, urmarind prin personalul de serviciu stabilit respectarea regulilor privind portul tinutei militare, comportarea militarilor, respectarea prevederilor privind executarea serviciului de paza la obiectivele de garnizoana, precum si respectarea regulilor de deplasare a tehnicii militare in garnizoana.
   (2) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), comandantul garnizoanei organizeaza activitati de control in locurile aglomerate, cum ar fi piete, gari, autogari, stadioane, zone de agrement.
   Art. 25. - Comandantul garnizoanei conduce activitatea de analiza a starii disciplinei militare pe garnizoana, anual, pana la data de 15 ianuarie, pentru anul precedent, la care participa membrii consiliului de garnizoana, comandantii/sefii unitatilor militare/subunitatilor/formatiunilor militare/serviciilor, alte cadre militare nominalizate si invitati din randul autoritatilor administratiei publice locale. Concluziile privind executarea serviciului in garnizoana, ordinea si disciplina, paza si securitatea obiectivelor se transmit de catre comandantul garnizoanei, prin ordin sau nota telefonica, ori de cate ori se considera necesare informarea oportuna a comandantilor/sefilor si aplicarea unor masuri imediate la nivelul garnizoanei.
   Art. 26. - Comandantul garnizoanei aproba Planul de control auto in garnizoana si stabileste, dupa caz, traseele de deplasare a autovehiculelor militare care tranziteaza garnizoana.
   Art. 27. - Comandantul garnizoanei organizeaza activitati de educatie rutiera cu posesorii de permise de conducere auto, in colaborare cu structurile specializate din Ministerul Administratiei si Internelor si parchetele militare, la care se prezinta legislatia care reglementeaza circulatia rutiera, evenimentele rutiere mai semnificative, neregulile, cauzele, imprejurarile producerii accidentelor rutiere, si stabileste masuri de prevenire a acestora ori de cate ori este nevoie.
   Art. 28. -
(1) Cand in garnizoana sosesc Presedintele Romaniei, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, primul-ministru, aflati in vizite oficiale, sau alte persoane anuntate oficial fata de care comandantul garnizoanei se afla in raport de subordonare, acesta raporteaza comandantului esalonului superior despre aceasta vizita si le intampina, luand masurile regulamentare pentru prezentarea onorurilor militare, cand se fac precizari in acest sens de catre esalonul superior.
   (2) Comandantul garnizoanei, atunci cand nu se fac precizari pentru intampinarea persoanelor precizate la alin. (1), se prezinta in cel mai scurt timp la locul de desfasurare a activitatii.
   Art. 29. - Comandantul garnizoanei aproba Planul de cooperare intre structurile militare din garnizoana privind interventia si sprijinul reciproc de aparare impotriva incendiilor pentru obiectivele de garnizoana. Extrase din acest plan se trimit fiecarei structuri militare.
   Art. 30. - Comandantul garnizoanei poate folosi efectivele militare, mijloacele de transport si de evacuare ale structurilor militare din garnizoana avute la dispozitia sa pentru prevenirea sau inlaturarea urmarilor dezastrelor, la solicitarea comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
   Art. 31. - Comandantul garnizoanei rezolva reclamatiile, cererile si sesizarile militarilor si persoanelor civile, in limita competentelor legale.
   Art. 32. - Comandantul garnizoanei indruma activitatea asociatiei sportive de garnizoana si a consiliului sportiv al garnizoanei, care i se subordoneaza nemijlocit.
   2. Seful comenduirii garnizoanei
   Art. 33. -
(1) Seful comenduirii garnizoanei isi indeplineste atributiile conform fisei postului referitoare la serviciul in garnizoana.
   (2) Seful comenduirii garnizoanei are urmatoarele atributii:
   a) raspunde de organizarea serviciului si a altor activitati pe linie de garnizoana;
   b) organizeaza si controleaza serviciul de paza si securitate a obiectivelor de garnizoana;
   c) intocmeste si prezinta comandantului garnizoanei spre aprobare documentele serviciului in garnizoana si trimite la unitati extrase, in partile care intereseaza, pentru a se asigura personalul necesar;
   d) coordoneaza activitatea cercului militar si a muzicii militare, conform planului aprobat de comandantul garnizoanei;
   e) conduce instructajul cu personalul care executa serviciul in cadrul garnizoanei, analizeaza rapoartele intocmite dupa incheierea serviciului si ia masuri de solutionare a problemelor ridicate; cele mai importante masuri se prezinta si comandantului garnizoanei;
   f) colaboreaza cu birourile de transporturi militare pentru asigurarea indeplinirii misiunilor de paza a transporturilor militare care tranziteaza garnizoana;
   g) organizeaza activitatea de control privind comportarea si portul tinutei militarilor in afara unitatilor militare si modul de executare a serviciului de paza la obiectivele de garnizoana;
   h) intocmeste Planul intrebuintarii de unitatile militare din garnizoana a obiectivelor de garnizoana si a bunurilor de interes comun;
   i) propune comandantului garnizoanei, in functie de anotimp si de starea vremii, trecerea personalului militar la portul tinutei de iarna sau de vara, conform prevederilor regulamentare, si instiinteaza despre aceasta unitatile militare din garnizoana;
   j) ia masuri pentru cazarea/cartiruirea trupelor care sunt in trecere prin garnizoana, precum si a militarilor veniti in interes de serviciu;
   k) asigura, in functie de posibilitatile existente, cazarea militarilor si a personalului civil din Ministerul Apararii Nationale sositi in garnizoana, la caminul de garnizoana; daca nu exista camine de garnizoana sau nu sunt locuri disponibile, asigura informarea acestora despre posibilitatile de cazare din localitate si mentioneaza in ordinele de serviciu ca nu s-a putut asigura cazarea gratuita;
   l) ia masuri pentru anuntarea imediata a unitatilor militare din garnizoana pe adresa carora au sosit transporturi de materiale pe calea ferata, urmarind eliberarea neintarziata a mijloacelor respective si a rampelor;
   m) asigura, prin unitatile militare din garnizoana, efectivele si mijloacele necesare pentru ingrijirea monumentelor/placilor comemorative, cimitirelor militare si a mormintelor eroilor, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, cu aprobarea comandantului garnizoanei;
   n) organizeaza controlul circulatiei si al folosirii autovehiculelor militare in garnizoana si propune masuri impotriva celor care incalca regulile de circulatie sau folosesc autovehiculele in alte scopuri decat cele ordonate;
   o) organizeaza, cu sprijinul unitatilor militare din garnizoana, funeralii cu onoruri militare, in conformitate cu prevederile regulamentelor in vigoare, si consiliaza familiile militarilor decedati, la cerere, pentru obtinerea drepturilor legale;
   p) asigura necesarul de transport pentru comenduirea garnizoanei cu mijloacele existente in statele proprii sau prin detasare de la unitatile militare din garnizoana, pe baza graficului aprobat de comandantul garnizoanei.
   3. Loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitatile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Telecomunicatii Speciale
   Art. 34. - Loctiitorii comandantului garnizoanei pentru unitatile militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Telecomunicatii Speciale au urmatoarele atributii:
   a) la solicitarea sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei pentru Garnizoana Bucuresti, propun planificarea unitatilor militare ale ministerului/serviciului respectiv, dupa caz, pentru executarea controlului in garnizoana si verifica modul in care personalul desemnat isi indeplineste indatoririle;
   b) iau masurile necesare pentru cazarea, hranirea si aprovizionarea unitatilor/subunitatilor militare si a personalului ministerului/serviciului in trecere prin garnizoana;
   c) participa la intocmirea Planului intrebuintarii de catre unitatile militare din garnizoana a obiectivelor de garnizoana si a bunurilor de interes comun;
   d) asigura, in timpul desfasurarii ceremoniilor militare, de comun acord cu comandantul garnizoanei, participarea efectivelor stabilite, ordinea si indrumarea circulatiei in zona;
   e) stabilesc masuri comune, inclusiv controale inopinate prin echipaje mixte, atunci cand comandantul garnizoanei considera necesar;
   f) raporteaza sefului structurii de care apartin si comandantului garnizoanei despre cele mai importante masuri luate in garnizoana.
   4. Ofiterul cu mobilizarea in garnizoana
   Art. 35. -
(1) Ofiterul cu mobilizarea in garnizoana este comandantul centrului militar judetean/zonal ori un alt ofiter desemnat de comandantul centrului militar judetean/zonal. In situatia in care in garnizoana nu isi are resedinta centrul militar judetean, ofiterul cu mobilizarea este seful structurii de mobilizare a marii unitati/unitatii militare al carei comandant este comandantul garnizoanei.
   (2) Ofiterul cu mobilizarea in Garnizoana Bucuresti este ofiterul incadrat la comandamentul garnizoanei.
   (3) Ofiterul cu mobilizarea beneficiaza de datele specifice ce trebuie cuprinse in Planul de mobilizare al garnizoanei, transmise prin extras de structurile militare din garnizoana.
   Art. 36. - Ofiterul cu mobilizarea in garnizoana are urmatoarele atributii:
   a) elaboreaza, sub conducerea nemijlocita a comandantului garnizoanei, Planul de mobilizare a garnizoanei, impreuna cu ofiterii cu mobilizarea din toate unitatile militare si cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, centrelor militare zonale/judetene/de sector, dupa caz, precum si cu seful Oficiului pentru mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare;
   b) intocmeste cererea centralizatoare, pe categorii de bunuri si de personal, pentru prestari de servicii, pe baza cererilor primite de la unitatile militare din garnizoana, si o inainteaza centrului militar in a carui zona de responsabilitate se afla;
   c) intocmeste situatia centralizatoare a fiselor de repartitie a bunurilor prevazute a se rechizitiona si a persoanelor stabilite pentru prestari de servicii, precum si graficul de distributie a bunurilor ce se rechizitioneaza din garnizoana, pe baza fiselor de repartitie primite de la centrul militar, si le trimite, in extras, fiecarei unitati militare beneficiare;
   d) prezinta comandantului garnizoanei pentru avizare propunerile de raioane de mobilizare ale unitatilor militare.
   5. Ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militara in garnizoana
   Art. 37. - Ofiterul cu contrainformatiile si securitatea militara in garnizoana este ofiterul sau seful biroului/sectiei cu contrainformatiile si securitatea militara al unitatii militare al carei comandant este si comandantul garnizoanei si are urmatoarele atributii:
   a) culege informatiile specifice domeniului de activitate, necesare pastrarii in orice moment a demnitatii si onoarei personalului, prevenind atat persoana in cauza, pe comandantul/seful acesteia, cat si pe comandantul garnizoanei asupra celor constatate. Ia masuri pentru cunoasterea starii de spirit a personalului militar din unitatile militare din garnizoana;
   b) mentine legatura cu toate sursele specifice existente in garnizoana si coopereaza cu ofiteri din Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru verificarea veridicitatii informatiilor;
   c) participa la activitatile din garnizoana si din unitatile militare unde sunt invitati militari straini, precum si la exercitii multinationale;
   d) prezinta concluziile sale si propune masurile necesare comandantului garnizoanei pentru eliminarea disfunctionalitatilor constate in domeniul contrainformatiilor militare.
   6. Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate in garnizoana
   Art. 38. -
(1) Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate in garnizoana este ofiterul cu protectia informatiilor clasificate al unitatii militare al carei comandant este si comandantul garnizoanei.
   (2) Ofiterul cu protectia informatiilor clasificate in garnizoana organizeaza activitatile pe linia protectiei informatiilor clasificate, luand masuri de aplicare a reglementarilor in vigoare in urmatoarele domenii:
   a) organizarea si administrarea securitatii informatiilor;
   b) protectia personalului;
   c) securitatea industriala;
   d) protectia fizica a informatiilor clasificate;
   e) INFOSEC;
   f) protectia documentelor.
   7. Ofiterul cu protectia civila in garnizoana
   Art. 39. -
(1) Ofiterul cu protectia civila in garnizoana este ofiterul cu protectia civila al unitatii militare al carei comandant este si comandantul garnizoanei apartinand Ministerului Apararii Nationale.
   (2) Ofiterul cu protectia civila in garnizoana organizeaza si controleaza activitatile de protectie civila din unitatile militare apartinand Ministerului Apararii Nationale, in conformitate cu dispozitiile esaloanelor superioare si cu ordinele comandantului garnizoanei, astfel:
   a) transmite precizarile comandantului garnizoanei privind organizarea si desfasurarea pregatirii efectivelor pe linia protectiei civile;
   b) propune comandantului garnizoanei masurile necesare cand in perimetrul garnizoanei s-a gasit munitie neexplodata ori s-a produs un accident in care este implicat un mijloc de transport care transporta munitii sau explozivi;
   c) prezinta comandantului garnizoanei estimarea cursului actiunilor in situatii de urgenta;
   d) propune comandantului garnizoanei masurile de limitare si inlaturare a urmarilor atacurilor din aer sau in cazul producerii unor dezastre;
   e) colaboreaza cu structurile militare si civile de protectie civila din garnizoana pentru realizarea masurilor ce se impun.
   (3) Ofiterul cu protectia civila in garnizoana isi prezinta concluziile, periodic sau dupa derularea principalelor activitati specifice, comandantului garnizoanei si sefului structurii careia i se subordoneaza.
   (4) Ofiterul cu protectia civila in garnizoana informeaza unitatile militare, autoritatile publice locale si populatia despre activitatile importante care vizeaza protectia civila, prin mijloacele la dispozitie sau prin cele ale comandantului garnizoanei, precum si prin intermediul mass-mediei.
   8. Ofiterul cu operatiile in garnizoana
   Art. 40. - Ofiterul cu operatiile in garnizoana este seful structurii de operatii din marea unitate/unitatea militara al carei comandant este si comandantul garnizoanei si are urmatoarele atributii:
   a) participa, impreuna cu ofiterul cu mobilizarea si cu un ofiter din cadrul centrului militar judetean/zonal, la intocmirea Planului de indrumare a resurselor la mobilizare, asigurand corelarea activitatilor specifice la mobilizare pentru toate unitatile militare din garnizoana, indiferent de institutia de care apartin;
   b) coordoneaza elaborarea hartii cu raioanele de mobilizare si de alerta ale marilor unitati/unitatilor din garnizoana, trimite extrase, conform aprobarii sefului Statului Major General, si ia masurile necesare pentru dirijarea circulatiei spre raioanele respective si spre raioanele actiunilor de lupta, in timpul executarii mobilizarii si alertei.
   9. Ofiterul cu logistica in garnizoana
   Art. 41. -
(1) Ofiterul cu logistica in garnizoana este, de regula, comandantul/seful unitatii militare de logistica din garnizoana, acolo unde exista, sau seful logisticii marii unitati/unitatii militare al carei comandant este si comandantul garnizoanei. Pentru Garnizoana Bucuresti, acesta este ofiterul desemnat de comandantul Comandamentului logistic intrunit.
   (2) Ofiterul cu logistica in garnizoana are urmatoarele atributii:
   a) controleaza si ia masuri pentru cazarea, hranirea si echiparea subunitatilor militare care asigura paza obiectivelor de garnizoana si a militarilor de la cercul militar, din caminul de garnizoana, tabere etc.;
   b) organizeaza, la cerere, hranirea si cazarea militarilor si subunitatilor militare aflate temporar in garnizoana;
   c) ia masuri pentru buna functionare a popotei si caminului de garnizoana;
   d) coordoneaza activitatea depozitului/depozitelor de garnizoana, in functie de specific, personal sau prin ofiterii cu asigurarea cu armament si munitii, auto, carburanti-lubrifianti, materiale tehnice;
   e) intocmeste, impreuna cu ajutorul sau pentru tehnica auto, Planul cu traseele optime de deplasare a autovehiculelor pentru activitatile gospodaresti si de control in garnizoana, iar dupa aprobarea acestuia de comandantul garnizoanei, trimite extrase la unitatile militare din garnizoana;
   f) coordoneaza actiunea fortelor si mijloacelor care participa la stingerea incendiilor in obiectivele de garnizoana sau in spatiile si terenurile aferente pana la sosirea serviciilor de urgenta profesioniste;
   g) asigura interventia pichetelor de pompieri pentru stingerea incendiilor declansate in afara unitatilor militare, la solicitare sau din proprie initiativa, cand exista pericolul extinderii spre unitatile militare.
   Art. 42. - Pentru indeplinirea atributiilor, ofiterul cu logistica in garnizoana are in subordine ajutorul pentru tehnica auto, un ofiter/subofiter de specialitate desemnat de comandantul garnizoanei, care are urmatoarele atributii:
   a) planifica si organizeaza executarea controlului circulatiei si modul de folosire a autovehiculelor militare in garnizoana;
   b) participa, impreuna cu organele de politie locale, la cercetarea accidentelor in care este implicat personalul armatei;
   c) selectioneaza controlorii de circulatie si le verifica activitatea in timpul serviciului in garnizoana;
   d) cunoaste in permanenta situatia reala, organizeaza si stabileste locuri de parcare pentru autovehiculele militare sosite temporar in garnizoana, iar la solicitare, acorda sprijinul tehnic necesar.
   10. Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor in garnizoana
   Art. 43. -
(1) Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor in garnizoana este ofiterul/subofiterul cu cazarea de la marea unitate/unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei. In unele situatii, in aceasta functie poate fi desemnat ofiterul/subofiterul/personalul civil contractual care este sef al hotelului militar sau al caminului de garnizoana.
   (2) Ofiterul/Subofiterul cu problemele de cazare a trupelor in garnizoana are urmatoarele atributii:
   a) tine evidenta locuintelor de serviciu;
   b) asigura cazarea personalului armatei aflat in misiune, precum si cantonamentul trupelor sosite temporar in garnizoana la ordinul/cu aprobarea comandantului garnizoanei;
   c) monitorizeaza gradul de asigurare cu mijloace de stingere a incendiilor necesare obiectivelor de garnizoana si buna functionare a acestora.
   11. Ofiterul cu comunicatiile si informatica in garnizoana
   Art. 44. - Ofiterul cu comunicatiile si informatica in garnizoana este seful comunicatiilor si informaticii din unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) urmareste ca tehnica de comunicatii si informatica aflata la dispozitia garnizoanei sa fie permanent in stare de functionare;
   b) asigura legaturile pentru conducerea activitatii in garnizoana, folosind efective si mijloace asigurate de unitatile militare din garnizoana.
   12. Comandantul poligonului de garnizoana
   Art. 45. - Comandantul poligonului de garnizoana asigura executarea tragerilor si a exercitiilor tactice cu trageri de lupta pentru care a fost omologat poligonul. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) verifica si urmareste respectarea cu strictete de catre intregul personal a masurilor de siguranta in poligon in timpul executarii tragerilor;
   b) asigura permanent mentinerea in stare de functionare a instalatiilor poligonului;
   c) tine evidenta rezultatelor tragerilor executate in poligon.
   13. Ofiterul cu educatia fizica militara in garnizoana
   Art. 46. - Ofiterul cu educatia fizica militara in garnizoana este comandantul/seful asociatiei sportive militare din garnizoana sau ofiterul cu educatia fizica militara de la marea unitate/unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) mobilizeaza, prin mijloace specifice, personalul din unitatile militare pentru participarea la competitiile sportive organizate in garnizoana, conform calendarului cu activitati sportive aprobat de comandantul garnizoanei;
   b) colaboreaza cu structurile locale de educatie fizica si sport, sprijinind participarea militarilor cu performante notabile la competitiile organizate de acestea;
   c) coordoneaza participarea echipelor militare la diferite concursuri aplicativ-militare, spartachiade si campionate, conform ordinelor in vigoare.
   14. Ofiterul de informare si relatii publice in garnizoana
   Art. 47. - Ofiterul de informare si relatii publice in garnizoana este ofiterul cu relatiile publice de la marea unitate/unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) urmareste prezentarea in mass-media a activitatilor pe linie de garnizoana, cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor;
   b) asigura conditii pentru desfasurarea activitatii mass-mediei militare in zona de responsabilitate;
   c) este purtatorul de cuvant al comandantului garnizoanei si coordoneaza activitatea personalului de informare si relatii publice de la unitatile militare din garnizoana pentru rezolvarea problemelor specifice de garnizoana. In Garnizoana Bucuresti, activitatea ofiterului cu relatiile publice este coordonata de Sectia relatii publice a Statului Major General;
   d) coordoneaza activitatea de informare interna la nivelul esalonului unde isi desfasoara activitatea.
   15. Preotul militar al garnizoanei
   Art. 48. -
(1) Preotul militar al garnizoanei este preotul militar al marii unitati/unitatii militare al carei comandant este comandantul garnizoanei si se subordoneaza acestuia si ierarhului locului.
   (2) Preotul militar al garnizoanei are urmatoarele atributii:
   a) participa la ceremoniile militare ce au loc pe teritoriul garnizoanei, oficiind serviciul religios;
   b) coordoneaza activitatea celorlalti preoti militari din unitati numai in activitati specifice de garnizoana.
   (3) La activitatile care reunesc militari apartinand altor religii sau culte admise de lege, preotul militar al garnizoanei va organiza, pe cat posibil, serviciul religios ecumenic.
   16. Ofiterul financiar/Contabilul-sef al garnizoanei
   Art. 49. - Ofiterul financiar/Contabilul-sef al garnizoanei este ofiterul financiar/contabilul-sef al marii unitati/unitatii militare al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) organizeaza si conduce sedintele de pregatire pe linia managementului financiar-contabil, la care participa personalul militar si civil din compunerea structurilor financiar-contabile din garnizoana;
   b) indruma si asigura consultanta de specialitate, cu prioritate, cadrelor militare si personalului civil, absolventi ai institutiilor militare si civile de invatamant, care se afla la inceputul carierei in domeniul financiar-contabil;
   c) organizeaza si asigura activitatea financiara a cercului militar, caminului de garnizoana, popotei, asociatiilor sportive, poligoanelor, cabanelor si caselor de odihna si a altor actiuni ce se desfasoara la nivelul garnizoanei, cum ar fi cursuri, tabere, exercitii, convocari;
   d) asigura financiar, conform legislatiei in vigoare, activitatile si actiunile militare ce se desfasoara pe linie de garnizoana.
   17. Medicul garnizoanei
   Art. 50. - Medicul garnizoanei este seful policlinicii de garnizoana sau medicul marii unitati/unitatii militare al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) coordoneaza asigurarea asistentei medicale pentru activitatile ce se desfasoara la nivelul garnizoanei, conform planului aprobat de comandantul acesteia, folosind in acest scop medicii si sanitarii din unitatile militare;
   b) mentine legatura cu autoritatile sanitare locale in vederea cunoasterii permanente a starii epidemiologice din zona si informeaza unitatile si formatiunile militare despre aceasta;
   c) coordoneaza si planifica activitatea de asistenta medicala a subunitatilor militare care asigura paza obiectivelor de garnizoana, a participantilor la competitii sportive militare, precum si a unitatilor militare aflate in trecere sau dislocate temporar in garnizoana;
   d) asigura, la cererea acestora si in absenta medicului de familie, vizitarea la domiciliu a veteranilor de razboi, cadrelor militare in rezerva si retragere care nu se pot deplasa, precum si a militarilor sositi temporar in garnizoana care sunt bolnavi si nu se pot deplasa.
   18. Consilierul juridic al garnizoanei
   Art. 51. - Consilierul juridic al garnizoanei este consilierul juridic al marii unitati/unitatii militare al carei comandant este comandantul garnizoanei. Acesta are urmatoarele atributii:
   a) il consiliaza, pe linie de specialitate, pe comandantul garnizoanei atat in ceea ce priveste luarea deciziilor, cat si in raporturile acestuia cu autoritatile si institutiile publice, precum si cu orice persoana fizica sau juridica;
   b) desfasoara activitati specifice pentru documentarea juridica a tuturor categoriilor de personal din garnizoana, in vederea prevenirii incalcarii legilor si regulamentelor militare.
   19. Ofiterul cu cercetarea penala speciala in garnizoana
   Art. 52. - Ofiterul cu cercetarea penala speciala in garnizoana este ofiterul cu cercetarea penala speciala nominalizat de catre comandantul garnizoanei si indeplineste atributiile potrivit legislatiei in vigoare.
   20. Ofiterul/Subofiterul de politie militara in garnizoana
   Art. 53. -
(1) Ofiterul/Subofiterul de politie militara in garnizoana este ofiterul/subofiterul de politie militara de la unitatea/marea unitate militara al carei comandant este comandantul garnizoanei.
   (2) Ofiterul/Subofiterul de politie militara are urmatoarele atributii:
   a) asigura respectarea legilor si a regulamentelor militare privind pastrarea ordinii si disciplinei militare in garnizoana;
   b) asigura controlul si indrumarea circulatiei autovehiculelor si coloanelor militare in garnizoana;
   c) dispune masurile necesare pentru protectia si paza demnitarilor militari si civili din Ministerul Apararii Nationale, precum si a demnitarilor straini, militari si civili, din structurile militare, pe timpul sederii lor in garnizoana;
   d) asigura echipaje de politie militara pentru siguranta si fluenta circulatiei pe timpul insotirii coloanelor oficiale;
   e) verifica executarea serviciului de permanenta si paza in garnizoana;
   f) participa, impreuna cu organele de cercetare ale politei locale si parchetului competent teritorial, la cercetarea cauzelor si urmarilor evenimentelor savarsite de personalul armatei in garnizoana.
   21. Responsabilul cu activitatea de protectie a mediului in garnizoana
   Art. 54. -
(1) Responsabilul cu activitatea de protectie a mediului in garnizoana este persoana cu activitatea de protectie a mediului de la marea unitate/unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei si executa activitatile specifice prevazute in actele normative in vigoare referitoare la acest domeniu.
   (2) Pe langa atributiile prevazute de reglementarile in domeniu ii mai revin urmatoarele atributii:
   a) asigura aplicarea operativa in garnizoana a legislatiei nationale de mediu;
   b) coordoneaza activitatea de informare si perfectionare a pregatirii personalului din garnizoana cu atributii in domeniul protectiei mediului, in colaborare cu autoritatile teritoriale de protectie a mediului;
   c) controleaza aplicarea prevederilor instructiunilor specifice in timpul exercitiilor, taberelor de instructie, tragerilor de lupta si al altor activitati practice desfasurate pe teritoriul garnizoanei;
   d) initiaza, coordoneaza si promoveaza actiuni pe linia protectiei mediului in garnizoana, in corelare cu Planul local de actiune in domeniul protectiei mediului;
   e) urmareste aplicarea in garnizoana a normelor tehnice privind supravegherea calitatii factorilor de mediu;
   f) cerceteaza/verifica sesizarile si reclamatiile adresate comandantului garnizoanei care vizeaza producerea unor accidente de mediu sau a unor incalcari ale legislatiei in domeniul protectiei mediului in care sunt implicate structuri sau persoane din armata;
   g) colaboreaza cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, precum si cu autoritatile publice locale in domeniul protectiei mediului.
   22. Consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor
   Art. 55. -
(1) Consilierul comandantului garnizoanei pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor este maistrul militar/subofiterul consilier al comandantului pentru probleme ale maistrilor militari si subofiterilor din unitatea militara al carei comandant este si comandantul garnizoanei.
   (2) Maistrul militar/Subofiterul consilier isi desfasoara activitatea pe probleme specifice maistrilor militari, subofiterilor si soldatilor si gradatilor voluntari din garnizoana si are urmatoarele atributii:
   a) consiliaza comandantul garnizoanei in problemele ce ii privesc pe militarii din corpul maistrilor militari, subofiterilor, precum si pe cei din corpul soldatilor si gradatilor voluntari;
   b) informeaza comandantul garnizoanei asupra problemelor sociale ale categoriilor de personal aflate in responsabilitate, referitoare la spatiul locativ, asigurarea medicala, problemele familiale, refacerea capacitatii de munca, nivelul de trai, si prezinta propuneri de solutionare a acestora;
   c) participa la activitatea de analiza a starii disciplinei militare pe garnizoana;
   d) participa la intocmirea planurilor de intrebuintare a institutiilor, bunurilor si facilitatilor de interes comun de unitatile militare din garnizoana;
   e) participa la intocmirea Planului centralizator de evacuare a membrilor familiilor cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, precum si ai familiilor personalului civil din unitatile militare aflate in garnizoana;
   f) consiliaza comandantul garnizoanei in situatia organizarii unor conferinte de presa care vizeaza probleme ale personalului din responsabilitate;
   g) urmareste respectarea traditiilor militare si a normelor privind portul tinutei militare in garnizoana de catre maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari;
   h) face propuneri comandantului garnizoanei si sefilor de structuri cu responsabilitati in domeniu pentru organizarea de activitati educative, profesionale sau recreative cu si pentru maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari din garnizoana, contribuind la dezvoltarea spiritului de corp al acestor categorii de cadre;
   i) insoteste comandantul garnizoanei, potrivit hotararii acestuia, in timpul ceremoniilor militare si al activitatilor oficiale organizate la nivelul garnizoanei si contribuie la mentinerea relatiilor bune cu autoritatile publice locale;
   j) informeaza pe cale ierarhica, daca este cazul, asupra unor probleme deosebite ale personalului din domeniul de responsabilitate;
   k) consiliaza maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari care doresc sa se prezinte la comandantul garnizoanei pentru rezolvarea diferitelor probleme personale;
   l) consiliaza comandantul garnizoanei in cazul cadrelor militare in activitate/rezerva/retragere care fac parte din corpul maistrilor militari, subofiterilor, soldatilor si gradatilor voluntari.
 
   CAPITOLUL III
 Activitatea in garnizoana
 
   SECTIUNEA 1
Principii generale
 
   Art. 56. -
(1) Activitatea in garnizoana reprezinta totalitatea actiunilor desfasurate de unitati/formatiuni militare, precum si de personalul acestora in afara cazarmilor, pe diferite domenii, astfel:
   a) instruirea;
   b) executarea serviciului in garnizoana;
   c) actiuni culturale si sportive;
   d) ceremonii militare si religioase;
   e) actiuni umanitare;
   f) actiuni de informare publica si pentru promovarea profesiei militare.
   (2) Intreaga activitate din garnizoana este cuprinsa in Planul cu principalele activitati ce se desfasoara in garnizoana, aprobat de comandantul garnizoanei. Extrase din acest plan se trimit tuturor unitatilor, subunitatilor, serviciilor si formatiunilor militare din garnizoana.
   Art. 57. - Responsabilitatea pentru executarea activitatilor in garnizoana revine persoanelor desemnate in functii cu responsabilitati la nivelul garnizoanei, conform prevederilor statelor de organizare, detasate/desemnate prin cumul.
   Art. 58. -
(1) Comandantul garnizoanei conduce activitatea in garnizoana prin comenduirea garnizoanei/comandamentul garnizoanei.
   (2) Comenduirea garnizoanei/Comandamentul garnizoanei are sediu si telefon, cunoscute de toate unitatile, subunitatile, serviciile si formatiunile militare din garnizoana, de personalul acestora, precum si de celelalte institutii mai importante din localitate.
   (3) Sediul comenduirii garnizoanei se face cunoscut prin aplicarea unei placi indicatoare cu inscriptia "GARNIZOANA..." - denumirea localitatii -, iar sub aceasta, cu litere mai mici, "Comenduirea garnizoanei"; pentru Garnizoana Bucuresti, inscriptia este: "Comandamentul Garnizoanei Bucuresti".
 
   SECTIUNEA a 2-a
Folosirea obiectivelor de garnizoana si a bunurilor
de interes comun din garnizoana
 
   Art. 59. -
(1) Obiectivele de garnizoana si bunurile de interes comun din garnizoana sunt, dupa caz: cercul militar, caminul de garnizoana, popota/restaurantul de garnizoana, biserica de garnizoana, cabanele si casele de odihna, policlinica militara de garnizoana, spitalul militar, bazele sportive, terenurile, depozitele, poligoanele si materialele de instructie, care sunt folosite de mai multe unitati militare.
   (2) Planificarea folosirii obiectivelor de garnizoana si a bunurilor de interes comun se intocmeste de seful comenduirii garnizoanei, de acord cu comandantii structurilor militare beneficiare, si se aproba de comandantul garnizoanei. In Garnizoana Bucuresti se obtine in prealabil avizul sefilor structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale cu responsabilitati in conducerea/coordonarea obiectivelor/bunurilor prevazute la alin (1).
   (3) In poligonul de garnizoana, indiferent cui apartine, structurile militare pot executa trageri cu armamentul din dotare. Comandantul garnizoanei incheie un protocol cu comandantii unitatilor militare care folosesc poligonul de garnizoana, prin care se stabilesc obligatiile acestora privind asigurarea cu personal pentru paza si intretinere, repararea aparaturii, a materialelor si instalatiilor existente in poligon, conform reglementarilor in vigoare.
   Art. 60. - Cand garnizoana foloseste spatii ale institutiilor civile, comandantul garnizoanei stabileste, de comun acord cu autoritatile administratiei publice locale, programul orar de folosire si conditiile contractuale, conform legislatiei in vigoare.
   Art. 61. - Comandantul garnizoanei da dispozitii pentru intretinerea, paza si securitatea obiectivelor de garnizoana si a bunurilor de interes comun din garnizoana, stabilind obligatiile ce revin fiecarei unitati/formatiuni militare.
 
   SECTIUNEA a 3-a
Relatiile cu administratia publica locala, cu institutiile civile
si cu populatia din garnizoana
 
   Art. 62. -
(1) Problemele care necesita o reglementare comuna intre unitatile, subunitatile, serviciile si formatiunile militare si autoritatile administratiei publice locale, institutiile civile sau populatia din garnizoana se rezolva de comandantul garnizoanei, in limita competentelor stabilite sau cu aprobarea esalonului superior, impreuna cu conducatorii acestor institutii.
   (2) In cazuri deosebite, cand se solicita ajutorul direct la o unitate militara, comandantul acesteia cere aprobarea comandantului/sefului esalonului superior pentru interventie si actioneaza potrivit ordinelor primite de la comandantul garnizoanei.
   (3) Comandantul unitatii militare cantonate temporar in localitate sau dispuse in apropierea acesteia rezolva eventualele litigii inaintea terminarii misiunii, raportand despre aceasta comandantului garnizoanei.
   Art. 63. -
(1) In situatii de criza, unitatile, subunitatile, serviciile si formatiunile militare trebuie sa fie in masura sa actioneze pentru inlaturarea urmarilor dezastrelor, pe langa indeplinirea misiunilor specifice.
   (2) Comandantul garnizoanei si comandantii unitatilor militare cu potential sporit de actiune in asemenea situatii fac parte din comitetul local/judetean pentru situatii de urgenta/Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in functie de specificul crizei.
   (3) La seful comenduirii garnizoanei si la ofiterul cu protectia civila din garnizoana exista permanent o situatie actualizata cu fortele si mijloacele de interventie in situatii de urgenta, apartinand Ministerului Apararii Nationale. Semestrial, pana la 15 iunie si 15 decembrie, comandantii de unitati militare inainteaza comandantului de garnizoana situatia cu efectivele si tehnica disponibila pe functii de sprijin.
   (4) Legaturile dintre comandantul garnizoanei si comandantii de unitati militare in astfel de situatii sunt asigurate prin telefon, radio, curieri sau cu mijloace auto.
   Art. 64. -
(1) Fortele apartinand Ministerului Apararii Nationale, prevazute in Planul de interventie in situatii de urgenta, actioneaza pe baza ordinului comandantului garnizoanei, transmis initial prin nota telefonica si ulterior in scris.
   (2) Coordonarea actiunilor fortelor participante la inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta se face de catre persoana imputernicita, dupa caz, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta ori de comitetul ministerial/judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.
   (3) Pe baza ordinului primit pentru interventie, comandantii unitatilor militare asigura echiparea si dotarea subunitatilor respective si le precizeaza scopul actiunii, itinerarul, ora inceperii, durata, logistica, legaturile si masurile de sanatate si securitate in munca in conditiile specifice.
   (4) La sosirea in raionul de interventie, comandantul unitatii/subunitatii/detasamentului militar primeste detalii de la reprezentantul administratiei publice locale si il informeaza pe acesta despre valoarea efectivelor si a tehnicii si capacitatea de actiune a acestora in functie de situatia creata.
   (5) Daca la locul interventiei nu este prezent reprezentantul administratiei publice locale, comandantul unitatii/subunitatii/detasamentului militar trece din proprie initiativa la indeplinirea misiunii primite, coordonand permanent actiunile cu cele ale fortelor si mijloacelor din zona.
   Art. 65. - In situatia producerii unor incendii la obiectivele militare sau la cele civile din garnizoana, comandantul garnizoanei ordona punerea in aplicare a Planului de cooperare intre structurile militare din garnizoana privind interventia si sprijinul reciproc de aparare impotriva incendiilor pentru obiectivele de garnizoana, iar apoi raporteaza comandantului esalonului superior.
   Art. 66. -
(1) La mobilizare si/sau la razboi, activitatea in garnizoana se desfasoara in baza Planului de mobilizare a garnizoanei adaptat la conditiile create sau in baza ordonantelor militare emise de comandantul garnizoanei conform legii.
   (2) Deplasarile in garnizoana, in afara celor care se inscriu in punerea in aplicare a planului de mobilizare, sunt limitate sau interzise.
   (3) Daca in garnizoana sunt unitati militare de aviatie sau de aparare antiaeriana, comandantul garnizoanei solicita date privind actiunile inamicului aerian in vederea instiintarii la timp a unitatilor militare despre pericolul atacurilor din aer asupra garnizoanei.
   (4) Comandantul garnizoanei pastreaza legatura cu inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti, in vederea inlaturarii efectelor actiunii inamicului asupra cazarmilor si raioanelor de mobilizare din garnizoana.
   Art. 67. - Comandantul militar al judetului/municipiului Bucuresti, numit la mobilizare si/sau la razboi, preia de la comandantul garnizoanei activitatea de desfasurare a mobilizarii unitatilor militare, ia cunostinta de problemele existente si de masurile luate.
 
   CAPITOLUL IV
 Serviciul in garnizoana
 
   Art. 68. -
(1) Personalul necesar pentru serviciul in garnizoana este stabilit de comandantul garnizoanei, in functie de specificul unitatilor militare aflate permanent in garnizoana.
   (2) In toate garnizoanele se executa urmatoarele servicii:
   a) serviciul de permanenta;
   b) serviciul de control;
   c) serviciul de interventie;
   d) serviciul de relatii cu publicul.
 
   SECTIUNEA 1
Serviciul de permanenta
 
   Art. 69. -
(1) Serviciul de permanenta este indeplinit de ofiterul de serviciu pe garnizoana. Ofiterii de serviciu pe garnizoana se numesc din randul ofiterilor/subofiterilor stabiliti de unitatile militare din garnizoana, conform planificarii aprobate de comandantul garnizoanei.
   (2) In garnizoanele cu numar mare de unitati militare si trafic intens de vehicule militare se poate organiza si executa serviciul permanent pentru controlul circulatiei cu ofiteri si subofiteri din cadrul unitatilor militare din garnizoana, in baza Graficului cu randul la serviciu aprobat de comandantul garnizoanei.
   (3) In Garnizoana Bucuresti, ofiterii/subofiterii de serviciu pe garnizoana se numesc din randul personalului Comandamentului Garnizoanei Bucuresti, conform planificarii aprobate de comandant.
   (4) In garnizoanele de categoria a III-a, serviciul de permanenta se organizeaza la ordinul comandantului garnizoanei.
   (5) Durata serviciului este de 24 de ore si se executa la sediul comenduirii garnizoanei/Comandamentului Garnizoanei Bucuresti.
   (6) Ofiterul de serviciu pe garnizoana indeplineste atributiile stabilite de seful comenduirii garnizoanei si aprobate de comandantul garnizoanei. Indiferent de specificul garnizoanei, ofiterul de serviciu pe garnizoana executa urmatoarele:
   a) se documenteaza asupra activitatilor care se desfasoara sau se organizeaza in garnizoana in timpul serviciului sau;
   b) se informeaza la unitatile, subunitatile, serviciile, formatiunile si asociatiile militare din garnizoana asupra problemelor a caror rezolvare implica garnizoana;
   c) ia cunostinta de prezenta in garnizoana a unor personalitati militare sosite in control/vizita si de programul acestora, in vederea informarii oportune a unitatilor militare interesate;
   d) cunoaste unde pot fi gasite in orice moment persoanele din conducerea garnizoanei sau cele care deservesc obiectivele din garnizoana: poligonul, depozitul, cercul militar, popota, caminul de garnizoana, restaurantul militar.
 
   SECTIUNEA a 2-a
Serviciul de control
 
   Art. 70. -
(1) Serviciul de control in garnizoana consta in:
   a) controlul pazei obiectivelor de garnizoana, executat de ofiterii de control numiti de comandantul garnizoanei, propusi de comandantii de unitati militare, in baza Graficului cu randul la serviciu in garnizoana;
   b) controlul comportarii militarilor in afara unitatilor militare, executat de ofiterii de control numiti de comandantul garnizoanei, propusi de comandantii de unitati militare, in baza Graficului cu randul la serviciu in garnizoana;
   c) controlul circulatiei si folosirii autovehiculelor militare, executat de echipaje de politie militara din cadrul Ministerului Apararii Nationale, in cooperare cu echipaje de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in baza Graficului cu randul la serviciu in garnizoana, Planului actiunilor comune, Planului de control lunar si Planului de control zilnic.
   (2) Constatarile serviciului de control se consemneaza in registrul unic de control, existent la ofiterul de serviciu pe garnizoana si prezentat zilnic sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei - in Garnizoana Bucuresti - pentru stabilirea masurilor necesare si informarea comandantilor structurilor militare implicate despre aspectele constatate in timpul executarii controalelor.
   Art. 71. -
(1) Ofiterul de control isi indeplineste atributiile conform documentelor aprobate de comandantul garnizoanei, in zilele si intre orele stabilite, diferit de la un serviciu la altul.
   (2) Cand se controleaza paza unui obiectiv de garnizoana, ofiterul de control are asupra sa delegatia de serviciu nominalizata, semnata de comandantul garnizoanei, carnetul de insemnari, legitimatia militara si cartea de identitate. Rezultatele controlului sunt consemnate in Fisa pazei si in Registrul unic de control al garnizoanei si se prezinta comandantului garnizoanei pentru a stabili masurile ce se impun.
   (3) Cand se controleaza comportarea militarilor din garnizoana in afara unitatii militare, ofiterul de control are asupra sa delegatia de serviciu, semnata de comandantul garnizoanei, legitimatia militara, cartea de identitate. Rezultatele controlului sunt consemnate in Registrul unic de control al garnizoanei si sunt transmise unitatii militare careia ii apartin militarii gasiti in neregula.
   (4) Echipajele de controlori auto apartinand Ministerului Apararii Nationale supravegheaza circulatia autovehiculelor militare, urmarind respectarea de catre conducatorii auto a legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, verifica starea tehnica si de intretinere, legalitatea si eficienta curselor, completarea documentelor de exploatare si transport. Constatarile serviciului de control se consemneaza in Registrul unic de control al garnizoanei existent la ofiterul de serviciu pe garnizoana si prezentat zilnic sefului comenduirii garnizoanei/loctiitorului comandantului garnizoanei - in Garnizoana Bucuresti - pentru stabilirea masurilor necesare si informarea comandantilor structurilor militare implicate despre neregulile constatate in timpul executarii controalelor.
   (5) Ofiterul de control poate avea la dispozitie un mijloc de transport pentru exercitarea atributiilor. Cand este insotit de patrula de interventie, asigurarea mijlocului de transport este obligatorie.
   (6) Tinuta ofiterilor de control, a controlorilor auto si a patrulei de interventie este cea de serviciu. Atunci cand situatia impune, la ordinul comandantului garnizoanei, personalul de control are asupra lui armamentul individual si munitia aferenta. In unele situatii si locuri, cum ar fi manifestari internationale, expozitii, zone de agrement, la ordinul comandantului garnizoanei, tinuta personalului de control este civila.
   Art. 72. -
(1) Potrivit ordinului esalonului superior sau din proprie initiativa, comandantul garnizoanei poate numi ofiteri/subofiteri de control si in localitatile din imprejurimile garnizoanei, pe comunicatiile mai aglomerate, la aeroporturi sau in porturi.
   (2) Pentru executarea controlului, comandantul garnizoanei asigura mijloace de transport.
 
   SECTIUNEA a 3-a
Serviciul de interventie
 
   Art. 73. -
(1) Serviciul de interventie este organizat pentru sprijinul personalului de control si restabilirea disciplinei in garnizoana. Acesta se executa de patrulele de interventie.
   (2) Patrula de interventie se compune din comandant - subofiter - si un numar de soldati si gradati voluntari, in functie de importanta misiunii si de posibilitatile de asigurare, de regula, din randul subunitatilor de politie militara din garnizoana.
   (3) Patrula de interventie are asupra sa armament, munitie, tehnica mobila de legatura si se deplaseaza cu mijloace de transport.
   (4) In zonele unde sunt si unitati militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, patrula de interventie are compunere mixta; in aceasta situatie, cel mai mare in grad este numit comandantul patrulei.
   Art. 74. -
(1) Comandantul garnizoanei organizeaza si executa controale inopinate in garnizoana, personal sau prin comisii, din care va face parte obligatoriu comandantul/reprezentantul unitatii militare din zona respectiva sau cel care are responsabilitati in desfasurarea activitatilor la nivel de garnizoana.
 
 
   (2) Rezultatele controalelor se inscriu in Registrul unic de control al garnizoanei, iar problemele reiesite sunt analizate de urgenta in consiliul de garnizoana in vederea solutionarii.
 
   SECTIUNEA a 4-a
Serviciul de relatii cu publicul
   Art. 75. - In Garnizoana Bucuresti, in garnizoanele de categoria I si, daca sunt posibilitati, si in cele de categoria a II-a se desemneaza ofiter/subofiter/personal civil contractual pentru relatii cu publicul.
   Art. 76. -
(1) Ofiterul/Subofiterul/Personalul civil desemnat pentru relatii cu publicul planifica audientele si iesirile la raport, participa la acestea, rezolva corespondenta si problemele ridicate de petitionari in conformitate cu rezolutiile comandantului garnizoanei.
   (2) Ofiterul/Subofiterul/Personalul civil desemnat pentru relatii cu publicul transmite solicitantilor modul de rezolvare a problemelor ridicate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
   CAPITOLUL V
 Logistica garnizoanei
 
   Art. 77. -
(1) Comandantul garnizoanei solicita, primeste si repartizeaza, potrivit reglementarilor in vigoare, resursele financiare si materiale prin unitatea militara al carei comandant este, cu specificatiile necesare in acest sens.
   (2) Unitatea militara al carei comandant este comandantul garnizoanei are in evidenta toate obiectivele de garnizoana si verifica, prin structurile specializate, respectarea legalitatii privind intrebuintarea resurselor alocate si gestionarea valorilor materiale incredintate.
   Art. 78. -
(1) Materialele si motoresursele consumate pentru activitati in garnizoana, din ordinul comandantului garnizoanei, de unitatile militare din garnizoana se scad sau se suplimenteaza de esalonul superior al unitatilor militare respective pe baza documentelor justificative intocmite de unitatea militara si confirmate de comandantul garnizoanei.
   (2) Pentru actiunile intreprinse, cu aprobarile necesare, in favoarea unor institutii sau autoritati ale administratiei publice locale se percepe contravaloarea motoresurselor consumate, calculata conform reglementarilor in vigoare sau planurilor de cooperare.
   Art. 79. - In cazul decesului cadrelor militare in activitate/in rezerva/in retragere, comandantul garnizoanei, prin unitatea militara de care a apartinut persoana decedata sau prin unitatea de garnizoana, in celelalte situatii, asigura urmatoarele:
   a) locul de veci, pentru cadrele militare si membrii familiilor acestora;
   b) funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut;
   c) confectionarea sicriului si a crucii, cu perceperea costului pentru materialele folosite;
   d) mijlocul de transport;
   e) oficierea serviciului religios, gratuit, de preotii militari, acolo unde sunt incadrati;
   f) deservirea la mormant;
   g) contra cost, masa de pomenire prin popota unitatii/garnizoanei, acolo unde este posibil, in conditiile prevazute in reglementarile in vigoare.
   Art. 80. - Ceremoniile militare planificate in localitati sau in unitati militare, desfasurate cu aprobarea comandantului garnizoanei, sunt sustinute logistic de administratia publica locala sau, dupa caz, de unitatea militara respectiva ori de unitatea militara de garnizoana.
 
   ANEXA  *)
la regulament
 

DIAGRAMA DE RELATII A GARNIZOANEI
 
   *)Anexa este reprodusa in facsimil.