marți, 4 ianuarie 2011

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

ROF - SCMD
        ---------------------------------------------------------------------
CAPITOLUL I

Dispoziţii Generale

Art.1 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit în continuare SCMD, este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii sindicatelor nr.54, din 24 ianuarie 2003 care reuneşte, fără discriminare, pe baza liberului consimţământ, cadre militare în rezervă, disponibilizate, conform OG nr.7/1998, a altor acte normative conjucturale, precum şi cadre militare în rezervă şi în retragere şi care aderă la Statutul, scopul şi obiectivele Sindicatului.
Art.2 ROF reprezintă, alături de Statut, un document de reglementare a activităţii SCMD, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.
Art.3 Prezentul ROF este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.

  CAPITOLUL II

Organizarea şi Conducerea Sindicatului, Structură, Atribuţii Funcţionale

Art.4 SCMD este organizat funcţie de scopul şi obiectivele pe care acesta le are de îndeplinit, astfel:
1.    la nivel central – Comitet Director, Birou Operativ Central, Comisie de Cenzori, Secretariat Tehnic şi Departamente pe domenii de activitate.
2.    la nivel teritorial – Filiale Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
Art.5 Organele de conducere şi control ale SCMD sunt:

A)  Organe Centrale de Conducere
a)    Consiliul Naţional al Reprezentanţilor organul suprem de conducere.
b)    Comitetul Director.
c)    Biroul Operativ Central.
d)    Preşedintele Sindicatului.
e)    Secretarul General.
f)      Vicepreşedinţi.

B)  Organe Centrale de Control
a)    Comisia de Cenzori


C)  Organe Teritoriale de Conducere
a)    Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale,
     Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
b)    Biroul Operativ Judeţean Municipal, Orăşenesc şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti).

Organe Centrale de Conducere

a) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor

Art.6.(1) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al SCMD, lucrările sale desfăşurându-se, anual, în şedinţe ordinare.
(2) În situaţii excepţionale Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se poate convoca de către Comitetul Director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor acestuia.
(3) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Consiliul Naţional al Reprezentanţilor adoptă şi emite Hotărâri.
Art.7. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor participă ca reprezentanţi cu drept de vot:
a)    membrii Comitetului Director, membrii fondatori şi şefii Departamentelor.
b)    preşedinţii Birourilor Operative ale filialelor.
c)delegaţii desemnaţi de Adunarea Generală a Filialelor Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti), după cum urmează:
Ø     între 50 şi 100 de membrii  -  1 delegat
Ø     între 101şi 200 de membrii  -  2 delegaţi
Ø     între 201 şi.300 de membrii  -  3 delegaţi,
Ø     peste 300 de membrii             - 4 delegaţi
Art.8. Documentele care urmează a fi discutate la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, inclusiv listele cu candidaturile depuse pentru Comitetul Director, trebuie prezentate, de către Secretarul General, Comitetului Director, cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.9. Convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
Art.10. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegaţi, hotărârile adoptându-se numai în cazul unei majorităţi absolute a celor prezenţi.
Art.11. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor pot participa, fără drept de vot, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, şefii Departamentelor, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.
Art.12 Conducerea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor este asigurată de preşedintele SCMD, împreună cu un prezidiu format din membrii Comitetului Director.
Art.13. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
a)    aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură.
b)    constituie şi validează componenţa numerică şi nominală a Comitetului Director, a Preşedintelui şi a Secretarului General.
c)     stabileşte obiectivele şi strategia SCMD pentru perioada următoare.
d)    hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate Sindicatului.
e)    hotărăşte asupra afilierii Sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional.
f)      aprobă schimbarea sediului Sindicatului.
g)    aprobă nivelul cotizaţiilor pentru organizaţia internaţională la care este afiliat.
h)    analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director şi Comisia de Cenzori.
i)       aprobă şi modifică Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului.
j)       validează excluderea membrilor, cu excepţia celor care se retrag din SCMD.
k)     numeşte şi revocă, individual sau colectiv, membrii Comitetului Director şi a Comisiei de Cenzori.
l)       validează preşedintele Comisiei de Cenzori.
m) hotărăşte asupra măsurilor de verificare privind activitatea şi gestiunea organelor de conducere, administrare şi control.
n)    aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SCMD.
o)    hotărăşte asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii Sindicatului.
p)    hotărăşte plata indemnizaţiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori, precum şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestor activităţi.
q)    adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale care să asigure fondurile necesare funcţionarii şi îndeplinirii scopului Sindicatului.
r)      examinează propunerile prezentate de membrii de sindicat, prin Birourile Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi decide cu privire la rezolvarea acestora, remiţând Comitetului Director sarcina rezolvării lor.
s)    hotărăşte dizolvarea Sindicatului şi adoptă orice alte hotărâri care, conform Statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.

b) Comitetul Director

Art.14.(1) Comitetul Director este organul de conducere al Sindicatului în intervalul dintre două Consilii Naţionale al Reprezentanţilor, lucrările sale desfăşurându-se, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la data stabilită de Biroul Operativ Central.
(2) Convocarea se face în scris sau telefonic, de către Secretarul General, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
(3) Comitetul Director este statutar întrunit cu participarea a cel puţin jumătate plus unul din membrii.
(4) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Comitetul Director adoptă şi emite Decizii.
(5) Deciziile Comitetului Director se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi.
Art.15.(1) Comitetul Director este compus din Preşedintele Sindicatului, Secretarul General şi un numar impar de vicepreşedinţi.
(2) Funcţia de preşedinte al Comitetului Director este asigurată de către Preşedintele SCMD. 
(3) Membrii fondatori, in perioada dintre mandatele Comitetului Director au dreptul sa propuna completarea acestuia cu noi membri.
Art.16. Şedinţele Comitetului Director sunt conduse de Preşedintele Sindicatului, iar în lipsa acestuia de Secretarul General.
Art.17. La şedinţele Comitetului Director pot fi invitaţi preşedinţi de filiale, preşedintele Comisiei de Cenzori, alte persoane.
Art.18. Şedinţele Comitetului Director vor fi consemnate într-un proces verbal al şedinţei, de către o persoană din cadrul Secretariatului Tehnic al SCMD, care participă, permanent, la aceste şedinţe.

Art.19. Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a)        conduce activitatea Sindicatului pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
b)       elaborază proiecte de politici şi strategii ale Sindicatului.
c)       aprobă investiţiile Sindicatului şi acţiunile promovate.
d)       aprobă statul de funcţii şi nivelul de salarizare al angajaţilor.
e)       organizează stabileşte componenţa şi atribuţiile Departamentelor.
f)         adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea şedinţelor Comitetului Director.
g)       asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale Sindicatului.
h)       coordonează, monitorizează şi controlează întreaga activitate a structurilor SCMD.
i)          execută orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinările stabilite de către Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
j)          înfiinţează şi organizează noi filiale ale Sindicatului.
k)        angajează contabilul şef al Sindicatului.
Art.20. În cazuri excepţionale, în condiţiile prevăzute de Statut, Comitetul Director propune Consiliului Naţional al Reprezentanţilor revocarea din funcţie a Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi Secretarului General şi decide asupra interimatului acestor funcţii.

c) Biroul Operativ Central

Art.21.(1) Biroul Operativ Central este organul care conduce activitatea curentă a Sindicatului, între şedinţele Comitetului Director, şi este format din Preşedintele şi Secretarul General al Sindicatului.
(2) În exercitarea atribuţiilor proprii, Biroul Operativ Central emite Decizii, semnate de Preşedinte.
Art.22. Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a)      organizează şi supervizează activitatea SCMD pentru realizarea, în bune condiţii, a hotărârilor Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
b)      coordonează activitatea Birourilor Operative din teritoriu şi Municipiul Bucureşti şi după caz validează hotărârile Adunărilor Generale ale filialelor.
c)       validează componenţa Birourilor Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).
d)      suspendă activitatea Birourilor Operative teritoriale, în situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în activitatea acestora, luând, după caz, următoarele măsuri:
§        dispune verificarea activităţii Birourilor Operative suspendate.
§        hotărăşte asupra conducerii curente a Filialei.
§        propune Comitetului Director măsura suspendării, organizării de noi alegeri, sau reluarea activităţii biroului operativ suspendat.
e)      armonizează, promovează şi apără interesele membrilor de sindicat.
f)         îndeplineşte rezoluţiile Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi hotărârile Comitetului Director, elaborând planuri concrete de acţiune.
g)      urmăreşte bugetul şi verifică oportunitatea cheltuielilor şi a plăţilor angajate în conformitate cu acestea.
h)       soluţionează contestaţiile privind aplicarea sancţiunilor, cu excepţia vicepreşedinţilor.
i)          întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
j)          stabileşte şedinţele de lucru ale Comitetului Director.
k)       organizează, la nivel central, continuitatea conducerii.
l)          coordonează activitatea Secretariatului Tehnic al SCMD.

d) Preşedintele Sindicatului

Art.23.(1) Preşedintele reprezintă SCMD în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi asigură conducerea executivă a organizaţiei la nivel naţional fiind responsabil de buna organizare şi funcţionare a acesteia.
(2) Preşedintele face parte din Biroul Operativ Central.
Art.24.(1) Preşedintele este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte, funcţia acestuia va fi preluată de Secretarul General, până la organizarea, în termen de 30 de zile, de noi alegeri în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.25. Preşedintele are următoarele atribuţii:
a)       reprezintă interesele membrilor de sindicat în toate împrejurările.
b)       urmăreşte şi impune respectarea Statutului şi ROF ului de către toţi membrii de sindicat.
c)        prezidează şedinţele Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
d)       asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, şi deciziile Comitetului Director precum şi ale Biroului Operativ Central.
e)       coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale Sindicatului.
f)          deleagă competenţe potrivit Statutului.
g)       este ordonator principal de credite şi dispune efectuarea de cheltuieli stabilite în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
h)       semnează corespondenţa oficială a SCMD.
Art.26. În exercitarea atribuţiilor proprii, Preşedintele Sindicatului emite decizii.

e) Secretarul General

Art.27.(1) Secretarul General face parte din Biroul Operativ Central şi veghează, alături de Preşedinte, la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale Sindicatului.
(2) Preia prerogativele Preşedintelui dacă acesta este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.
Art.28.(1) Secretarul General este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de secretar general, funcţia acestuia va fi preluată de unul din vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Director, până la organizarea, în termen de 45 de zile, de noi alegeri, în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.29. Secretarul General are următoarele atribuţii:
a)        asigură funcţionarea tuturor componentelor structurii organizatorice şi urmăreşte respectarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare de către membrii de sindicat.
b)        coordonează şi răspunde de activitatea economico-financiară a Sindicatului şi prezintă lunar Comitetului Director un raport scris privind situaţia financiară a Sindicatului.
c)        organizează ţinerea evidenţei dezbaterilor în şedinţe, a rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor luate şi consemnarea lor în procese verbale.
d)        coordonează activitatea Departamentelor, prin vicepreşedinţi.
e)        asigură actualizarea evidenţei membrilor Sindicatului.
f)          se asigură de existenţa unei bune informări a membrilor de sindicat cu privire la activităţile organizaţiei.
g)        coordonează activitatea de resort.
Art.30. În exercitarea atribuţiilor proprii, Secretarul General poate semna decizii, în absenţa Preşedintelui.

f) Vicepreşedinţi

Art.31.(1) Vicepreşedinţii fac parte din Comitetul Director, asigură reprezentarea zonală şi de specialitate în conducerea la nivel naţional şi sprijină Biroul Operativ Central în conducerea operativă a organizaţiei.
Art.32.(1) Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
Art.33. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
a)     coordonează activitatea sindicală în zona teritorială de responsabilitate.
b)     coordonează activitatea de resort a Departamentelor.
c)      informează lunar Comitetul Director cu problemele din domeniile de activitate ale Departamentelor.
d)      menţin o comunicare permanentă cu structurile teritoriale de unde vor prelua toate problemele de interes general ale membrilor de sindicat şi se implică în rezolvarea lor.

Organe Centrale de Control

a) Comisia de Cenzori

Art.34. Organul de control economico-financiar al Sindicatului este Comisia de Cenzori formată din 3 membri titulari, aleşi de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Art.35. Comisia de Cenzori este subordonată Comitetului Director şi este condusă de un preşedinte, ales de către comisie şi validat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.36. Poate ocupa funcţia de cenzor orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
Ø     are studii superioare economice de specialitate sau cunoştinţe atestate prin acte (contabil autorizat sau expert contabil).
Ø     nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, fals, înşelăciune, delapidare sau luare de mită.
Ø     nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat.
Art.37. Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie să deţină calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.
Art.38. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Cenzori se va desfăşura în baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.39. Comisia de Cenzori realizează cel puţin două acţiuni de verificare pe an sau ori de câte ori consideră necesar, informând Comitetul Director despre rezultatele verificării. Anual prezintă un raport în faţa Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.40.Pe timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate, conform normativelor legale în vigoare.
Art.41. Preşedintele Comisiei de Cenzori primeşte  o indemnizaţie al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.

Organe Teritoriale de Conducere

a) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti)


Art.42.(1) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti  şi de Sector, denumită în continuare AGF, este structura ce reuneşte membrii de sindicat ai fiecărei filiale din zona administrativă de care aparţin(membrii fiecărei filiale de sector pentru Municipiul Bucureşti).
(2) AGF se convoacă semestrial (adunări ordinare) sau ori de câte ori este nevoie (adunări extraordinare).
(3) AGF este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi adoptă Hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(4) În situaţia în care, la prima convocare a AGF, nu s-a întrunit numărul de jumătate plus unul din numărul membrilor, se convoacă o nouă AGF la care hotărârile sunt luate de către majoritatea membrilor prezenţi.
(5) Hotărârile AGF vor fi semnate şi parafate de către preşedinţii Birourilor Operative şi vor fi transmise, în termen de 3-5 zile de la adoptare, pentru validare, Comitetului Director.
(6) Filialele cu un număr de peste 300 de membrii propun candidaţi pentru Comitetul Director, propuneri care vor fi înaintate Secretariatului Tehnic al SCMD cu 45 de zile înainte de convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.43. Convocarea AGF trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
Art.44. La AGF pot participa, fără drept de vot, membrii Comitetului Director, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, şefii de Departamente, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.
Art.45. Lucrările AGF sunt prezidate de către membrii Biroului Operativ şi conduse de către preşedintele sau înlocuitorul de drept.
Art.46. AGF are următoarele atribuţii:
a)     dezbate problemele de interes general şi particular, în conformitate cu prevederile Statutului, ROF şi ale altor acte normative în vigoare.
b)     adoptă măsuri de natură organizatorică.
c)      aprobă activitatea generală şi pe domenii a Biroului Operativ.
d)     alege şi revocă membrii Biroului Operativ.
e)     analizează şi propune cu privire la cererile de primire în sindicat sau excluderea unor membrii.
f)        dezbate şi propune orice măsură de interes local sau general în folosul membrilor de sindicat.
g)     desemnează delegaţii participanţi la lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
h)     hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor
     adresate Sindicatului.

b) Biroul Operativ Judeţean, Municipal, Orăşenesc şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti)

Art.47.(1) La nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează  Birouri Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector, denumite în continuare BO, cu minimum 3 membrii.
(2) BO este format din preşedinte, vicepreşedinte / vicepreşedinţi şi secretar.
(3) Durata mandatului acestora este de 4 ani.
(4) Prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi (pe funcţiile rămase vacante) în perioada de după alegerile generale este până la data viitoarelor alegeri generale.
(5) Membrii BO asigură conducerea executivă a Filialelor Judeţene Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi trebuie să fie validaţi de către Biroul Operativ Central.
(6) În exercitarea atribuţiilor proprii, BO adoptă Decizii semnate de Preşedinte.
Art.48. BO are următoarele atribuţii:
a)    conduce organizaţia judeţeană, municipală, orăşenească şi de sector, conform Statutului, ROF, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, Comitetului Director, Biroului Operativ Central şi al hotărârilor proprii.
b)    reprezintă Sindicatul în raporturile cu terţi, în plan teritorial.
c)    susţine activitatea sindicală şi coordonează membrii în conformitate cu strategia organelor centrale de conducere, pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Sindicatului.
d)    înregistrează şi ţine evidenţa membrilor de sindicat la nivel judeţean / municipal / orăşenesc şi de sector.
e)    pregăteşte şi consiliază membrii de sindicat.
f)      analizează şi propune Biroului Operativ Central declanşarea unor forme de protest pe plan local, prevăzute de legislaţia în vigoare.
g)     coordonează şi ţine evidenţa acţiunilor şi mijloacelor specifice luptei sindicale. 
h)    numeşte administratorul de cont şi administrează patrimoniul filialei.

  CAPITOLUL III

Structurile Consultativ - Executive de Specialitate ale Sindicatului

Art.49. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor şi hotărârilor structurilor de conducere, precum şi pentru îndeplinirea scopurilor propuse, la nivel naţional şi teritorial, se organizează şi funcţionează Structuri Consultativ - Executive de Specialitate ale Sindicatului, astfel:
·        la nivel central   Departamente, Secretariatul Tehnic.
·        la nivel teritorial  Compartimente/Responsabili pe domenii de activitate.
Art.50. În scopul eficientizării activităţilor şi a focalizării eforturilor pe obiective comune, denumirile, atribuţiile şi componenţa nominală a compartimentelor şi responsabilităţilor stabilite la nivel teritorial vor fi similare celor de la nivel central.
Art.51. Denumirea şi compunerea Structurilor consultativ - executive  la nivel central sunt prevăzute în Anexa nr.1.
Art.52. Departamentele / Compartimentele / Responsabilii pe domenii de activitate au, în principal, următoarele atribuţii:
·        Acordarea de asistenţă de specialitate şi sprijin la solicitarea oricărui membru de sindicat, pe problematica solicitată.
·        Elaborarea de studii, programe şi informări privind evoluţia domeniului respectiv.
·         Monitorizarea şi reacţia rapidă la acţiunile guvernamentale sau de altă natură în domeniul de lucru.
Art.53. Pentru îndeplinirea unor obiective sau necesităţi cu caracter temporar, atât la nivel central cât şi teritorial, organele de conducere ale Sindicatului pot înfiinţa comisii pe probleme specifice. Din aceste comisii pot face parte atât membrii de sindicat cât şi persoane(specialişti) nemembrii de sindicat.
Art.54. La nivel central, Departamentele sunt în coordonarea Secretarului General. Acestea nu pot lua decizii sau hotărâri.
Art.55. La nivel teritorial, Compartimentele/Responsabilii sunt în coordonarea vicepreşedintelui BO şi nu pot lua decizii sau hotărâri cu caracter executiv.
Art.56. Organizarea şi funcţionarea Departamentelor se va desfăşura în baza unor instrucţiuni proprii, elaborate la nivelul fiecărui departament şi aprobate de Comitetul Director.
Art.57. Componenţa numerică şi nominală a Departamentelor se stabileşte de catre Comitetul Director.
Art.58. Secretariatul Tehnic al SCMD este organul de execuţie care asigură suportul organizatoric şi logistic necesar desfăşurării activităţilor organelor de conducere centrale ale Sindicatului şi ale Departamentelor, evidenţa membrilor de sindicat, precum şi a documentelor emise sau primite de SCMD.
Art.59. Componenţa numerică şi nominală a Secretariatului Tehnic se stabileşte şi se aprobă de catre Comitetul Director.
  CAPITOLUL IV

Modul de dobândire şi încetare a calităţii de membru al SCMD. Procedura de contestare/revocare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii de conducere la nivel central şi teritorial

Art.60. Conform prevederilor Statutului se pot înscrie în SCMD:
ü     cadrele militare în rezervă disponibilizate, conform OG 7/1998, a altor acte normative conjucturale, indiferent de structura sistemului naţional de apărare din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc).
ü     cadre militare în rezervă şi retragere indiferent de structura sistemului naţional de apărare din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc.
ü     văduvele şi urmaşii majori ai cadrelor militare decedate.
ü     veteranii de război.
Art.62. Documentele necesare înscrierii şi care formează „Dosarul de înscriere” sunt următoarele:
o       Cerere de înscriere (Anexa nr.2).
o       Copia cărţii/buletinului de identitate.
o       Copie decizie de pensionare sau copie după ultimul talon de pensie.
o       Copie după certificatul de deces (numai pentru văduvele şi urmaşii majori ai cadrelor militare decedate).
o       Două fotografii tip buletin.
Art.63. Modelul Cererii de înscriere este prezentat în Anexa nr.2.
Art.64. Toţi membrii SCMD, inclusiv cei aleşi în organele de conducere, trebuie să fie luaţi în evidenţă şi să activeze în cadrul unei filiale.
Art.65. Persoanele care doresc sa adere la SCMD pot solicita înscrierea la orice filială pe care o doresc.
Art.66. Mutarea membrilor de la o filială la alta se poate face la schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, ori din alte motive întemeiate numai cu acordul preşedinţilor ambelor filiale, cu respectarea regulilor privind evidenţa membrilor SCMD.
Art.67. Legitimaţia de membru al SCMD se va înmâna, după luarea în evidenţă a membrului de sindicat, de către filiala locală unde a depus dosarul de înscriere.     
Art.68. Data primirii în rândurile sindicatului a unui membru nou se consideră data achitării taxei de înscriere în sindicat, concomitent cu depunerea documentelor menţionate la Art. 62.
Art.69. Procedura de contestare/revocare/suspendare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii în organele de conducere la nivel central şi teritorial se face în conformitate cu prevederile Statutului, astfel:
a)    contestarea se face în scris şi motivat, de oricare membru al Sindicatului şi se depune la BO al Filialei din care face parte.
b)    contestaţia se analizează în prima şedinţă a AGF care hotărăşte, cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi, una din următoarele soluţii:
v    clasarea contestaţiei ca nefondată.
v    aprobarea revocării/suspendării din funcţie.
v    declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei către organul ierarhic superior.
Art.70. Încetarea calităţii de membru poate interveni în următoarele situaţii:
a)    la cererea membrului în cauză, cu respectarea prevederilor statutare menţionate.
b)    prin decizia Comitetului Director de excludere din Sindicat, la propunerea filialei din care face parte, în următoarele situaţii:
·        neplata cotizaţiei anuale.
·        neparticiparea la AGF sau la şedinţele organului de conducere din care face parte, mai mult de 3 ori consecutiv, nemotivat. Motivarea are în vedere cazurile de forţă majoră sau alte situaţii dovedite ca atare.
·        denigrarea SCMD în acţiuni publice şi media.
·        încălcarea gravă a Statutului Sindicatului.

CAPITOLUL V

Drepturi, Îndatoriri şi Sancţiuni

Art.71 Membrii SCMD au următoarele drepturi:
a)    de a alege şi de a fi ales în mod liber în organele de conducere.
b)    la opinie, fără restricţii, în cadrul Sindicatului.
c)    participarea liberă la adoptarea şi aplicarea hotărârilor.
d)    dreptul nelimitat să hotărască liber şi oricând dacă rămân sau se retrag din Sindicat.
e)    de a fi informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale Sindicatului.
f)      la consultanţă, în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc.
g)    de a beneficia de asistenţă juridică
h)    de a contesta membrii organelor de conducere, pe baza unor motivaţii întemeiate.
i)       de a se apăra în situaţia contestării, revocării sau suspendării.
j)       de a delega competenţa votului unui alt membru de sindicat, în cadrul AGF, conform Formularului din Anexa nr.3.
Art.72. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri:
a)    să respecte Statutul şi ROF-ul Sindicatului.
b)    să participe, atunci când este solicitat, la activitatea Sindicatului şi a organelor sale de conducere.
c)    să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice realizării acestora.
d)    să respecte ierarhia instituţională a Sindicatului.
e)    să fie loiali Sindicatului şi să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni.
f)      să achite cotizaţia stabilită.
Art.73. Membrilor SCMD li se pot aplica următoarele sancţiuni:
a)    atenţionare verbală.
b)     atenţionare scrisă.
c)    suspendare.
d)    suspendarea dreptului de vot, până la 6 luni.
e)    excludere, în condiţiile prevăzute de Statut.

CAPITOLUL VI

Patrimoniul, Modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei

Art.74. Patrimoniul Sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace băneşti provenite din cotizaţii, donaţii şi alte surse prevăzute de lege.
Art.75. Patrimoniul aparţinând Sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărţit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a legislaţiei în vigoare.
Art.76. Administrarea patrimoniului Sindicatului se face de către Comitetul Director şi de către Birourile Operative ale Filialelor, conform hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.77. Mijloacele băneşti ale Sindicatului provin din:
1)    cotizaţia sindicală încasată de la membrii de sindicat.
2)    donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi străinătate.
3)    venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art.78. La nivelul Filialelor, BO vor întocmi, anual, un proiect al bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl vor înainta Comitetului Director spre analiză şi aprobare.
Art.79. Cuantumul cotizaţiei de membru se propune de către Comitetul Director şi se aprobă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.80. Cotizaţia se poate achita integral, până în luna decembrie, pentru anul următor, sau jumătate din sumă, semestrial, până în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor şi până în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.
Art.81. Persoanele care se înscriu în Sindicat sunt obligate să achite cotizaţia pentru lunile rămase din anul în curs, inclusiv luna în care s-a înscris.
Art.82. Veteranii de război, văduvele şi urmaşii cadrelor militare decedate plătesc o cotizaţie în cuantum de 50% din cotizaţia anuală, în condiţiile prevăzute la Art. 80 şi Art.81.
Art.83. Cotizaţia de membru se achită, în mod individual, la sediul central al SCMD, al Filialelor sau în conturile bancare stabilite de Comitetul Director, membrul aderent fiind obligat să facă dovada plăţii la filiala care l-a luat în evidenţă.
Art.84. Comitetul Director al SCMD angajează contabilul şef al sindicatului, la propunerea vicepreşedintelui trezorier Contabilul şef răspunde de buna gestionare a întregului patrimoniu şi îndeplineşte
următoarele atribuţii:
a)    întocmeşte documentele privind încasările şi plăţile în/din bugetul aflat la dispoziţia Comitetului Director, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor interne aprobate în acest sens.
b)    sprijină Secretarul General în întocmirea raportului lunar privind situaţia financiară a Sindicatului.
c)    participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sindicatului.
d)    coordonează activitatea administratorilor de cont.
e)    primeşte şi prezintă Comitetului Director situaţiile privind execuţia bugetară a filialelor.
Art.85. Pentru derularea operaţiunilor bancare, fiecare filială va fi împuternicită de către Comitetul Director să deschidă un cont bancar şi să numească un Administrator de cont, care are următoarele atribuţii:
a)    deschide cont, pe persoană fizică, pentru gestionarea operaţiunilor financiare ale filialei.
b)    întocmeşte documentele privind încasarea cotizaţiei, depuneri în
     contul curent, ridicări de numerar.
c)    întocmeşte şi transmite Comitetului Director situaţiile şi documentele privind execuţia bugetară trimestrială, semestrială şi anuală a contului filialei, cu aprobarea preşedintelui filialei.
d)    răspunde de organizarea evidenţei contabile a patrimoniului şi gestiunii economico – financiare a filialei, urmăreşte şi asigură integritatea bunurilor aflate în patrimoniul filialei.
Art.86. Sumele provenite din donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege se vor lua în evidenţa centrală a SCMD şi se vor direcţiona către filialele care le-au obţinut.

CAPITOLUL VII

Mijloace de luptă sindicală

Art.87. Mijloacele specifice de luptă sindicală sunt cele prevăzute la Art. 7 din Statutul SCMD.
Art.88. La nivel teritorial acţiunile se vor desfăşura numai după informarea Comitetului Director şi cu acordul acestuia, precum şi cu respectarea normelor legale în domeniu.
Art.89. Relaţiile structurilor sindicale cu mass-media se vor derula în conformitate cu procedurile comunicate de către Departamentul Media şi Comunicare al SCMD.
Art.90. Toate acţiunile desfăşurate de către filiale vor fi postate pe site-ul SCMD, pentru informarea operativă a membrilor de sindicat şi schimb de experienţă.
Art.91. Întru-cât filialele nu au personalitate juridică, conducerea SCMD nu-şi asumă răspunderea pentru acţiunile desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus. Cei care încalcă aceste prevederi vor fi sancţionaţi, conform prevederilor statutare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii Finale

Art.92. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.
Art.93. Actele, sesizările, hotărârile, deciziile, precum şi alte documente emise de SCMD vor fi îndosariate şi păstrate la sediul central al Sindicatului.
Art.94. Registrul de intrări/ieşiri va fi manipulat numai de Secretariatul Tehnic al Sindicatului.
Art.95. Documentele înaintate altor instituţii vor purta sigla Sindicatului, vor fi ştampilate şi semnate de Preşedinte şi contrasemnate de Secretarul General iar exemplarul nr.2 se va păstra obligatoriu la sediul Sindicatului.
Art.96. Sigla şi antetul corespondenţelor oficiale sunt prezentate în Anexa nr.4.
Art.97. Înfiiţarea şi organizarea de noi filiale revine Comitetului Director.
Art.98. Se pot înfiinţa filiale ale SCMD în oricare localitate din România sau din afara ei, prin hotărârea a minim 15 membri.
Art.99. Filialele deja înfiinţate, care nu întrunesc numărul minim de 15 membrii în interval de un an de la înfiinţare şi cele care, din diverse cauze, îşi reduc numărul de membrii sub minimul stabilit, se dizolvă prin hotărâre a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor iar membrii de sindicat aflaţi în evidenţa lor se repartizează altor filiale.
Art.100. Filialele din aceeaşi localitate/sector(pentru Municipiul Bucureşti) pot fuziona şi forma o singură filială pe baza unei hotărâri comune ale AGF, cu respectarea Art.97.
Art.101. Filialele din acelaşi judeţ/Municipiul Bucureşti se pot uni într-o singură filială judeţeană/Municipală(pentru Bucureşti), pe baza hotărârilor comune ale AGF, dacă numărul total al membrilor din aceste filiale însumează cel puţin 150 de persoane, cu respectarea Art.97.
Art102. După elaborarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a structurilor de execuţie, la nivel central, acestea vor deveni anexe la ROF, având acelaşi regim juridic,
Art.103. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate suferi modificări. Modificarea trebuie să fie propusă de Comitetul Director şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.104. Celelalte dispoziţii finale şi tranzitorii înscrise în Statutul SCMD rămân în continuare valabile.
Art.105. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, forul suprem de conducere al SCMD, întrunit statutar în data de ....................... şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la aprobare.ANEXE:
1.    Structurile consultativ - executive la nivel central.
2.    Cerere de înscriere în SCMD.
3.    Formular pentru exprimarea votului prin delegare.
4.    Sigla şi antetul corespondenţei oficiale a SCMD.


                                                                                                      ANEXA NR.1

STRUCTURI CONSULTATIV - EXECUTIVE LA NIVEL CENTRAL

 D E P A R T A M E N T E
1.DEPARTAMENTUL ORGANIZARE
             I.      Birou Coordonare Filiale.
           II.      Birou Manifestări Publice.
        III.      Birou Analiză, Sinteză şi Prognoză.
       IV.      Birou Relaţii cu Instituţii şi Organizaţii Interne şi Internaţionale.

2.DEPARTAMENTUL JURIDIC
             I.      Birou Iniţiere, Urmărire Acţiuni în Instanţă şi Relaţia cu Casele de Avocatură.
           II.      Birou Analiză, Sesizări, Reclamaţii şi Consultanţă Juridică.

3.DEPARTAMENTUL ECONOMICO – FINANCIAR
             I.      Birou Contabilitate, Buget, Salarizări, Deconturi.
           II.      Compartiment Analiză, Proiecte şi Accesare Fonduri.
        III.      Compartiment CAR

4.DEPARTAMENTUL MEDIA ŞI COMUNICARE
             I.      Birou Redacţional al publicaţiei SCMD.
           II.      Birou Monitorizare şi Relaţia cu Mass – Media.
        III.      Purtătorul de Cuvânt.
       IV.      Studioul TV.

5.DEPARTAMENTUL PATRIMONIU
             I.      Birou Evidenţă Clădiri şi Terenuri.
           II.      Birou Funcţionare Cămine de Bătrâni.

6.DEPARTAMENTUL MUNCĂ, SĂNĂTATE, SPORT ŞI TURISM


S E C R E T A R I A T U L  T E H N I C  AL S C M D
·        Coordonator Secretariat şi Administrator General de Internet.
·        Operator Baze Date şi Casier.
·        Registrator şi Achizitor.


         ANEXA NR.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE


Adresa: B-dul Poligrafiei, nr.4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013705
E-mail: secretariatscmd@yahoo.com , Site:http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon: 0725562223, Fax: 0318177371
Cont bancar: BRD, Agenţia Carol, RO41BRDE441SV79262374410
         Cod fiscal: 26096263

C E R E R E  D E  Î N S C R I E R E

Subsemnat ul (a) Gradul..............(nume).................................(prenume).................................................

domiciliat (a) în localitatea .............................str..................................nr........bloc.......sc........ap.............

jud/sector.............................,cod poştal.................

posesor al B.I. (C.I) seria.................nr..................,CNP............................................................................

de profesie .......................................................................

solicit primirea mea în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).

Am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi mă oblig să le respect.

Sunt angajat (a) la ............................... .........(instituţia, întreprinderea), în funcţia de ...........................

Sunt născut (a) la..................................în localitatea ........................................jud..................................

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Structura din sistemul naţional de apărare din care am făcut parte:........................................................
                                                                                                    (MApN,MAI,SRI,STS,SIE ş.a)

Datele mele de contact sunt următoarele:
Telefon fix domiciliu......................
Telefon serviciu.............................
Telefon mobil................................
Fax................................................
E – mail.........................................
Adresa poştală..............................

Data înaintării cererii.......................                                      ..................................................................................

                                                 (NUMELE, PRENUMELE, SEMNĂTURĂ)


         ANEXA NR.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ / LOCALĂ / DE SECTOR ...............
BIROUL OPERATIV

Adresa: ........................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------


FORMULAR PENTRU EXPRIMAREA VOTULUI PRIN DELEGARESubsemnat ul (a) (nume).................................................(prenume)........................................................

domiciliat în ...........................str............................nr.......bl..........sc........ap........jud./sector....................

posesor al B.I. /C.I. seria..............,nr................eliberat de......................la ..............................................

membru al SCMD filiala............................................................legitimaţie de membru nr.........................

bază următoarele motive...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

deleg prin prezenta pe numitul (nume)................................(prenume).....................................................

domiciliat în ...........................str............................nr.......bl..........sc........ap........jud./sector....................

posesor al B.I. /C.I. seria..............,nr................eliberat de......................la ..............................................

membru al SCMD filiala............................................................legitimaţie de membru nr........................
.
să voteze în locul meu la Adunarea Generală a Filialei din data de ........................................................

Data...................................................                              Semnătura....................................................
                                                           A V I Z A T

                                               Preşedintele Biroului Operativ

                                               ............
                                                           ............................................
                                                                             L.S.

ANEXA NR.4


SIGLA ŞI ANTETUL CORESPONDENŢEI OFICIALE A SCMD


A. La nivel central 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
COMITETUL DIRECTOR

Adresa: B-dul Poligrafiei, nr.4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013705
E-mail: secretariatscmd@yahoo.com , Site:http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon: 0725562223, Fax: 0318177371
-------------------------------------------------------------------------------------------------


B. La nivel Teritorial 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ / LOCALĂ / DE SECTOR .......................................

BIROUL OPERATIV

Adresa: ........................................................................................................................
Telefon: ..........................................Fax:...........................................................................
E –mail:.................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------